က်န္းမာေရးနယ္ပယ္မွ ထင္ရွားမႈ

အမ်ားျပည္သူ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ဂယက္

ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၃ ႏိုင္ငံတြင္ ကူးစက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါကို ႏုိင္ငံတိုင္းက ဦးစားေပး တိုက္ဖ်က္ရမည့္ နံပါတ္ (၁) ေရာဂါအျဖစ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာက က်င္းပသည့္ အေရးေပၚ ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။  

ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕က ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံအလိုက္ တိတိက်က် ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ရန္ပံုေငြ ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေနသည္။