ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒ၊ စီးပြားေရးစနစ္၊ လူမႈေရးဘ၀မ်ား ေျပာင္းလဲရာတြင္လည္း ဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ ေျပာင္းလဲေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒ၊ စီးပြားေရးစနစ္၊ လူမႈေရးဘ၀မ်ား ေျပာင္းလဲရာတြင္လည္း ဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ ေျပာင္းလဲေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ဦး၀င္းျမင့္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမ ၁၈ ရက္က စတင္က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ စတင္ခါစျဖစ္ၿပီး မ်ားစြာႏုနယ္တဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ ေရာက္ရွိဖို႔ မ်ားစြာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြကို ေက်ာ္လႊားၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအၾကား ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္ေတြ အားေကာင္းေစဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပူးေပါင္း ကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးရွိရင္ တာ၀န္နဲ႔ ၀တၱရားလည္း ရွိတယ္ဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စံနမူနာ က်င့္ၾကံေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈ ခိုင္မာဖို႔အတြက္ အေျပာင္းအလဲဟာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ့္ Process အျဖစ္ ခံယူထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပီသစြာ ႏုိင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိၿပီး လူမႈစီးပြားဘ၀ ျမႇင့္တင္ေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါစို႔လို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ လိုက္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ဦး၀င္းျမင့္က ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ မူ၀ါဒ၊ သေဘာတရား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးသည္ ၎တို႔ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ အဓိက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္လည္း ကမၻာ့အေျပာင္းအလဲတြင္ လိုက္ပါေျပာင္းလဲ တိုးတက္ႏိုင္ ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ဖန္တီး ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိေၾကာင္း၊ ဥပေဒတို႔မည္သည္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ လိုက္ပါေျပာင္းလဲရသည့္ သေဘာရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး မူ၀ါဒ၊ စီးပြားေရးစနစ္၊ လူမႈေရးဘ၀မ်ား ေျပာင္းလဲရာတြင္လည္း ဥပေဒမ်ားကုိ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ ေျပာင္းလဲေပးရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္မွ်တရန္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ကလည္း ပံုစံက်ေနသည့္ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ Mindset မ်ားကို ေျပာင္းလဲခံယူ က်င့္သံုးႏိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပဥၥမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း စတုတၳ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၿပီးဆံုးခ်ိန္၌ က်န္ရွိခဲ့သည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၀ ခုႏွင့္ အသစ္ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ ေဆြးေႏြးရန္ အဆုိ ၂၅ ခုရွိၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း ၁၆၄ ခု ရွိေၾကာင္း ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

Writer: 
ၿငိမ္းေဇာ္လင္း၊ မ်ဳိးမင္းထက္