၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုန္အထိ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားစာ ၂၆၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တရားစီရင္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ တုိင္ၾကားစာ ၃၂၀ ေက်ာ္ပါ၀င္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုန္အထိ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားစာ ၂၆၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တရားစီရင္ ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ တုိင္ၾကားစာ ၃၂၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္႐ုံး စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၀ ရက္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ အထိ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ထံသုိ႔ လိပ္မူေပးပုိ႔သည့္ တုိင္ၾကားစာႏွင့္ မိတၱဴေပးပုိ႔သည့္ တုိင္ၾကားစာစုစုေပါင္း ၂၆၆၁ ေစာင္ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တြင္ လက္ခံရရွိသည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားတြင္ အဂတိလုိက္စားေၾကာင္း ေဖာ္ျပတုိင္ၾကားျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး/ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လြဲမွားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေျမယာကိစၥ (လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥ)၊ ေျမသိမ္းဆည္းမႈ ကိစၥ၊ တရားမမႈ၊ ျပစ္မႈ၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥ၊  ဌာနဆုိင္ရာကိစၥ၊ အလြဲသုံးစား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥ၊ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေသာ တုိင္ၾကားစာအစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ္မရွင္မွလက္ခံရရွိသည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားတြင္ ဌာနဆုိင္ရာကိစၥ ၇၆၄ ေစာင္ျဖင့္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ေျမယာကိစၥတုိင္ၾကားစာ  ၄၁၉ ေစာင္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး/ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ လြဲမွားေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိင္ၾကားစာ ၅၄၁ ေစာင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥတုိင္ၾကားစာ ၃၂၃ ေစာင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ တုိင္ၾကားမႈအေရအတြက္မွာ ေနျပည္ေတာ္ မွ ၉၃ ေစာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ၂၈ ေစာင္၊ ကယားျပည္နယ္မွငါးေစာင္၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ၂၆ ေစာင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ၁၉ ေစာင္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၂၇၂ ေစာင္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၁၉ ေစာင္၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၃၀၇ ေစာင္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၈၅ ေစာင္၊မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မွ ၄၅၃ ေစာင္၊ မြန္ျပည္နယ္မွ ၁၃၄ ေစာင္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ ၇၁၇ ေစာင္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ၄၁ ေစာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ၁၇၁ ေစာင္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမွ ၂၉၁ ေစာင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားရာတြင္ နစ္နာသူအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈထိေရာက္ေစရန္ တိုင္ၾကားစာ၌ မျဖစ္မေနပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ တိုင္ၾကားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္၏ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ရန္၊ လိုအပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အဂတိလိုက္စားေၾကာင္း ျပင္ပတြင္ၾကားသိေနရသည့္ အျပင္သိ၊ ပတ္၀န္းက်င္အမ်ား ေျပာၾကားေနသည့္ သတင္းၾကားတို႔ျဖင့္ တိုင္ၾကားျခင္းမျပဳဘဲ အေရးႀကီးသည့္ သက္ေသခံခ်က္ပါရန္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည့္ ကိစၥပါ၀င္ပါက အမွန္တကယ္နစ္နာသူ ဟုတ္ မဟုတ္ သိရွိႏုိင္ရန္ ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေခၚယူႏုိင္ရန္ အျခားသူအမည္အား အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္တိုင္ၾကားျခင္းမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ တိုင္ၾကားသူ၏ လက္မွတ္၊ အမည္၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ႏွင့္ မိတၱဴမျဖစ္မေနပါ၀င္ရန္ႏွင့္ တိုင္ၾကားစာကို ေကာ္မရွင္သုိ႔တိုင္ၾကားရာတြင္ မိတၱဴသာေပးပို႔ပါက ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သျဖင့္ ေကာ္မရွင္သုိ႔ တိုက္႐ိုက္လိပ္မူ တိုင္ၾကားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။