<

Prof. Dr. Prakit Vathesatogkit ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသရွိ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ထိုင္းႏုိင္ငံအစိုးရသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္း၍ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းႏွင့္ အရက္ယမကာမ်ားကို ကုန္ပစၥည္းအပိုေဆာင္းအခြန္ (Surcharge Tax) ေကာက္ခံ၍ ရရွိသည့္ဘ႑ာေငြ (Recenue) ကို သီးျခားရန္ပံုေငြအျဖစ္ျဖင့္ ထိုင္းက်န္းမာမႈ ျမႇင့္တင္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (Thai Health Promotion Foundation or Thai Health) ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းႏွင့္ အရက္ယမကာ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ မိမိတို႔ေပးေဆာင္ရေသာ သမ႐ိုးက်ကုန္ပစၥည္းအခြန္ (Exicse tax) အျပင္ အပိုေဆာင္းအခြန္ (Surcharge Tax) ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးေဆာင္ရသည္။ အဆိုပါ အပိုေဆာင္းအခြန္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိုင္းက်န္းမာမႈ ျမႇင့္တင္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ထားရွိသံုးစြဲေစခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ထိုင္းဘတ္ေငြ ႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားရရွိသည့္အတြက္ အဆုိပါ ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ယခင္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္သည္သာမက တကၠသိုလ္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သုေတသနႏွင္႕ပညာေပး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားပါေသာ က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေဖာင္ေဒးရွင္းက လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိႏုိင္ေစရန္ Action on Smoking and Health, (ASH, Thailand) မွ Executive Secretary, Thai Health Promotion Foundation မွ Advisor Prof. Dr. Prakit Vathesatogkit ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ေဆးလိပ္နဲ႔ အရက္ကုမၸဏီေတြကို အပိုေဆာင္း အခြန္ထပ္ေကာက္တာမ်ဳိး မရွိေသးပါဘူး။ အခုေကာက္ေနတဲ့အခြန္က အစိုးရဆီကိုပဲသြားတဲ့ သေဘာေပါ့။ သီးျခားအခြန္မရွိတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းလို၊ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီး၊ အရက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ သီးသန္႔အသံုးျပဳဖို႔ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဘ႑ာေငြအေနနဲ႔ ထပ္ေဆာင္းမေပးႏုိင္ဘူး”

■ ေမး – Thai Health Promotion Foundation ေပၚေပါက္လာပံုကို ဦးစြာေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ – လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္ေလာက္က ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ မကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြက အရမ္းမ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္ အထူးသျဖင့္ ေဆးလိပ္၊ အရက္ေသာက္တာ၊ ယာဥ္တိုက္မႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြက အရမ္းမ်ားပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ အဲဒီအခ်ိန္က အခုလိုေအဂ်င္စီေတြ တစ္ခုမွမရွိေသးဘူး။ ဒီအတြက္သံုးဖို႔၊ ေအဂ်င္စီကေနသံုးဖို႔ ပိုက္ဆံလည္း မရွိေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ Thai Health ကို တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ Thai Health ကို ဥပေဒျပဳၿပီးေတာ့ ေအဂ်င္စီကို ေထာင္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ ရတဲ့ပိုက္ဆံကလည္း ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၀င္ေငြျဖစ္ဖို႔လိုတဲ့အတြက္ ဥပေဒျပဳၿပီးေတာ့ တည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။ Thai Health ဆိုတဲ့ ေအဂ်င္စီကေနၿပီး မကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြ အထူးသျဖင့္ အရက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာေတြ၊ အရက္ကိုထိန္းခ်ဳပ္မယ္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္မယ္၊ ယာဥ္တိုက္မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္မယ့္အျပင္ က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြနဲ႔ ကာကြယ္မႈေတြလုပ္ဖို႔အတြက္ Thai Health ကို တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

■ ေမး – Thai Health ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုပံုစံေတြနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေနပါသလဲ။ အဓိကေဖာင္ေဒးရွင္းတည္တံ့ဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာကို မည္ကဲ့သို႔စီမံ ေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲ။

ေျဖ – Thai Health ကိုလုပ္လာတာ အခုဆိုရင္ ၁၇ ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။ စၿပီးတည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက ေငြေၾကးပိုင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဥပေဒျပဳထားတယ္။ ဥပေဒမွာ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီး၊ အရက္ကုမၸဏီေတြကေနၿပီး ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း အပိုေဆာင္း အခြန္ေကာက္ပါတယ္။ အဲဒီအခြန္ကေနၿပီး ရပ္တည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ဒီဥပေဒကို မေျပာင္းလဲဘူးဆိုရင္ ႏွစ္တိုင္းႏွစ္တိုင္းမွာ အခြန္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းရပါတယ္။ ေဆးလိပ္နဲ႔ အရက္ကုမၸဏီေတြက ဘ႑ာေရးနဲ႔ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနကို အခြန္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးတယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို အပိုေဆာင္း အခြန္ထပ္ေပးရတာမ်ဳိးပါ။

■ ေမး – ႏွစ္စဥ္ရရွိလာတဲ့ အပိုေဆာင္းအခြန္က ဘယ္ေလာက္ရရွိပါသလဲ။ ရရွိလာတဲ့အခြန္ေငြေတြကို မည္ကဲ့သို႔ေသာလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အသံုးျပဳပါသလဲ။

ေျဖ – သူ႔ရဲ႕ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြက ေဆးလိပ္၊ အရက္ကုမၸဏီေတြကို အပိုထပ္ေဆာင္းေကာက္တဲ့အခြန္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကရတဲ့ ပိုက္ဆံ၀င္တာျဖစ္တယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၁၂၅ သန္းေလာက္ ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြ ရွိပါတယ္။ ရတဲ့ပိုက္ဆံက အဆင္ေျပတယ္။ လံုး၀လံုေလာက္ေနတာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ရလာတဲ့ေငြေၾကးေတြကို Thai Health က အဓိကစမ္းသပ္တဲ့ ပေရာဂ်က္ေလးေတြ လုပ္ေပးတယ္။ တကယ္လို႔ ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္က ၀န္ႀကီးေတြ၊ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္သူေတြကပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း အနည္းငယ္ေပးတာမ်ဳိးေတြရွိမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးတဲ့ ႐ံုးအဖြဲ႕တစ္ခုကလည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ေပးပါတယ္။ Thai Health က အဓိကအားျဖင့္ မကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြထဲကမွ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးတာ၊ အရက္ေသာက္သံုးတာ၊ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား အားကစားအတြက္ လုပ္ပါတယ္။ Diet အတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္ပါတယ္။ အဓိက အဲဒီေနရာ ငါးေနရာမွာ သံုးပါတယ္။ Thai Health တစ္ခုလံုး ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ကို ဒီလုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးပါတယ္။ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒီလုပ္ငန္းေတြကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ေနရာမွာ သံုးပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုေတာ့ က်န္းမာေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးပါတယ္။ ဥပမာ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးက်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ၊ ကေလးေတြနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြအတြက္လည္း အသံုးျပဳပါတယ္။

■ ေမး – လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းေတြအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ေကာက္ခံေနသလို ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ လုပ္ေနေပမယ့္ အားနည္းမႈေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီလို အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနရျခင္း အေၾကာင္းရင္းက ဘာေၾကာင့္လို႔ ဆရာ့အေနနဲ႔ ထင္ျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ – ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ေဆးလိပ္န႔ဲ အရက္ကုမၸဏီေတြကို အပိုေဆာင္း အခြန္ထပ္ေကာက္တာမ်ဳိး မရွိေသးပါဘူး။ အခုေကာက္ေနတဲ့ အခြန္က အစိုးရဆီကိုပဲသြားတဲ့သေဘာေပါ့။ သီးျခားအခြန္မရွိတဲ့အတြက္ က်န္းမာေရးျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းလို၊ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီး၊ အရက္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ သီးသန္႔အသံုးျပဳဖို႔ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဘ႑ာေငြအေနနဲ႔ ထပ္ေဆာင္းမေပးႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အပိုေဆာင္း အခြန္ထပ္ေကာက္ခံဖို႔ လိုအပ္ေနတာလို႔ ေျပာတာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ဆိုရင္ ပိုက္ဆံလိုပါတယ္။

■ ေမး – ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ခ်င္း ေရာင္းခ်မႈကို တားျမစ္ထားတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား။

ေျဖ – ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ခ်င္း ေရာင္းခ်ေနတာေတြကို ဥပေဒထုတ္ၿပီး တားျမစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒကို လိုက္နာဖို႔အတြက္ ေလာေလာဆယ္ Thai Health က လူထုကို ပညာေပးၿပီး အလိပ္ေခြၽေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတြကို သတင္းေပးတိုင္ၾကားဖို႔ ေျပာျပရတယ္။ အဲဒီအတြက္ Thai Health က ဘတ္ဂ်က္သံုးထားပါတယ္။

■ ေမး – ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ေဆးလိပ္ကင္းစင္နယ္ေျမေတြ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္တာ ေအာင္ျမင္မႈရွိပါသလား။ ဘယ္လိုေနရာေတြမွာ ေဆးလိပ္ကင္းစင္နယ္ေျမေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသလဲ။

ေျဖ – ဥပေဒအရဆိုရင္ ထိုင္းမွာ ျပည္သူလူထုေတြ သြားလာႏုိင္တဲ့ေနရာ အားလံုးက ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေနရာ ျဖစ္ကုိျဖစ္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆက္ၿပီး တင္းက်ပ္တဲ့အေရးယူမႈေတြ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ စာရြက္ေပၚမွာပဲရွိတာမ်ဳိး ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆိုရင္ လုပ္ခဲ့တာ အရမ္းၾကာၿပီ။ ျပည္သူေတြကို စၿပီးေတာ့ အသိပညာေပးတာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကတည္းက လုပ္ခဲ့တာပါ။ ျပည္သူလူထုေတြ အပန္းေျဖတဲ့ေနရာ အားလံုးမွာ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာကို ဥပေဒသီးသန္႔ တစ္ခုကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။ အဲဒီကစၿပီး ေဆးလိပ္ကင္းစင္နယ္ေျမေတြကို တျဖည္းျဖည္း တိုးခ်ဲ႕ခဲ့တယ္။ ခုခ်ိန္မွာေတာ့ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနၿပီေပါ့။ ဒီဥပေဒတစ္ခုတည္းတင္ မဟုတ္ဘူး။ ဥပေဒကို ဆက္ၿပီးေတာ့ လိုက္နာက်င့္သံုးမယ့္ ေနရာမွာကိုလည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ အားေပးတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာ Thai Health က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္တယ္။ ျပည္သူလူထုေတြကို ပညာေပးတယ္။ ကမ္ပိန္းေတြ လုပ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ မီဒီယာကေနတစ္ဆင့္လည္း သတင္းေတြျဖန္႔ေပးတယ္။ ေဆးလိပ္ေငြ႕တစ္ဆင့္ ခံ႐ွဴ႐ိႈက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ကေလးေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္တယ္ ဆိုတာေတြအေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပညာေပးတယ္။ ေနာက္တခုက ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးဥပေဒကိုလည္း လူေတြအားလံုးသိေအာင္ ပညာေပးတယ္။ အဲဒီအျပင္ ေဆးလိပ္ကင္းစင္ေနရာေတြအတြက္ သီးသန္႔ ထုတ္ထားတဲ့ဥပေဒကလည္း ဘာေတြပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို တိတိက်က် လူေတြသိေအာင္ လိုက္နာေအာင္ လုပ္ေပးပါတယ္။

■ ေမး – အပိုေဆာင္းအခြန္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံလိုက္တဲ့အေပၚမွာ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးေသာက္သံုးမႈရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈက ဘယ္ေလာက္ထိရွိလာပါသလဲ။

ေျဖ – အပိုေဆာင္းအခြန္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံလိုက္တဲ့အေပၚမွာ ေဆးလိပ္နဲ႔ေဆးရြက္ႀကီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွာ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ႏႈန္းက က်သြားတယ္။ အရင္တုန္းက ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေလာက္ ရွိေနရာကေန အခုဆိုရင္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တုန္းကဆိုရင္ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ပါတယ္။ က်တာကေတာ့ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း က်သြားတာပါ။ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးဆိုတာက လူေတြကို စြဲလမ္းေစတတ္တဲ့ အရာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ခ်င္ရင္ေတာင္ ခ်က္ခ်င္းျဖတ္ဖို႔ခက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းပဲ က်တာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကဆိုရင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးတဲ့သူက ၁၂ ဒသမ ၃သန္းရွိတယ္။ အခုဆိုရင္ ၁၀ ဒသမ ၆သန္းပဲ ရွိေတာ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ က်တယ္လို႔ ေျပာရသလဲဆိုရင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္စဥ္တိုင္းမွာ သူတို႔ရဲ႕ လူဦးေရ တိုးပြားမႈရွိတယ္။ အရင္ကဆို ၃၈ သန္းပဲရွိတဲ့ လူဦးေရက အခုဆိုရင္ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ၅၈ သန္းအထိ တိုးသြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ လူဦးေရ တိုးလာတာနဲ႔အမွ် ေသာက္သံုးသူေတြလည္း တိုးလာႏုိင္တာပဲေပါ့။ အကယ္၍ Thai Health သာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ မလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ အခုဆိုရင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူေပါင္း ထပ္ထပ္တိုးလာဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။

■ ေမး – Thai Health အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တိုက္တြန္းေျပာၾကားခ်င္တာမ်ား ရွိပါသလား။ အျခားျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားလိုတာမ်ားရွိရင္လည္း ေျပာၾကားေပးပါ။

ေျဖ – အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာသာ Thai Health လိုမ်ဳိး ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခုလုပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ အမ်ားႀကီးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလိုပဲ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာလဲ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ လူေတြေသဆံုးရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲမွာ မကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြက ထိပ္ဆံုးက ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ေၾကာင့္ပဲ လူေတြ ေသဆံုးေနၾကတယ္။ လူေတြက်န္းမာေရးထိခိုက္မႈေတြ ရွိေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အကယ္၍ ဒါေတြကိုမွ ျမန္မာႏုိင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီမကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြပဲ ပိုပိုျဖစ္လာဖို႔ ရွိပါတယ္။ နာတာရွည္ေရာဂါေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ေရာဂါျဖစ္တဲ့သူတိုင္းကို ထုိင္ကုရမယ္ဆိုရင္ ကုသရတဲ့စရိတ္က အရမ္းကို ေစ်းႀကီးတယ္။ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ကိုလည္း ဒီလိုကုသေရး အပိုင္းေတြမွာ ပိုပိုၿပီးသံုးရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုေတြမျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ အခုကတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ တစ္ေဒၚလာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတိုင္း ႏုိင္ငံ့အတြက္ ၁၈ ေဒၚလာ အက်ဳိးျပန္ရပါတယ္။ အခု Thai Health ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြက တျခားသူေတြလည္း လုပ္လို႔ရတဲ့ အေျခအေနပါ။ လုပ္ဖို႔ခက္ခဲတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ကိုျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္မီဒီယာေတြရဲ႕ အကူအညီေတြလည္း အမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လိုက္နာမႈအပိုင္းကလည္း အမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးပိုင္းေတြသိဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ေျပာျပေဆြးေႏြးႏုိင္မယ့္လူေတြလည္း လိုပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသာလုပ္မယ္ဆိုရင္ ထိုင္းႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ကူညီဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။ နည္းပညာပိုင္းအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ထိုင္းမွာ ဘယ္လိုလုပ္သလဲဆိုတာကို ေလ့လာေရး အစီအစဥ္ေတြလုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ကူညီဖို႔အသင့္ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို အမ်ားႀကီးသြားခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ တခ်ဳိ႕အစည္းအေ၀းေတြမွာလည္း ဒီလိုမ်ဳိးေတြလုပ္ဖို႔ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုလည္း ဒီအေၾကာင္းေတြကို ေဆြးေႏြးေျပာျပၿပီးပါၿပီ။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ကလည္း ေျပာပါတယ္။ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္တာက တကယ့္ကို အထိေရာက္ဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္တယ္။

May 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.