<

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ပူးတဲြေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္

ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ဆလိုဗက္ကီးယား၌ Atlas Common Challenge အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဥေရာပသမဂၢ၏ ရဲေအဂ်င္စီ (ယူ႐ိုပုိ) ႏွင့္ SWAT အဖဲြ႕မ်ား ေပါင္းစပ္ထားေသာ ကြန္ရက္တုိ႔အၾကား ရရွိခဲ့သည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ ဥေရာပတစ္၀န္းမွ အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေလ့က်င့္မႈကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္တြင္ ၉/၁၁ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့အၿပီး ထူေထာင္ခဲ့ေသာ Atlas Network of tactical police ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္က ဥေရာပတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈမ်ား တစ္သီတစ္တန္း ျဖစ္ပြားခဲ့အၿပီး ဥေရာပႏိုင္ငံသားအားလံုး ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ယူ႐ိုပိုက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢ အဖဲြ႕၀င္ ၂၈ ႏုိင္ငံအျပင္ ဆြစ္ဇာလန္၊ ေနာ္ေ၀၊ အုိက္စ္လန္တို႔မွ အထူးရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Atlas ကြန္ရက္သည္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္အရ ယူ႐ိုပုိ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ အၿမဲတမ္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး႐ံုးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ယူ႐ိုပို႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထိုေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ႐ုရွားသူလွ်ဳိေလးဦးအား နယ္သာလန္လံုျခံဳေရးမ်ားက ဖမ္းမိခဲ့သည့္ေနရာမွ ကုိက္ရာဂဏန္းအကြာ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အုိက္စ္လန္တြင္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာမွ လက္နက္ကိုင္ရဲမ်ားက ေျမာက္အုိင္ယာလန္သို႔ ဦးတည္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ သေဘၤာအျဖစ္ ပံုေဖာ္ထားသည့္သေဘၤာေပၚသို႔ စီးနင္းမႈကို ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသည္။ စပိန္ႏုိင္ငံ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပန္ေပးဆဲြခံထားရသည့္ ေလယာဥ္တစ္စင္းကို ရဲမ်ားက စီးနင္းသည့္ ပုံစံကို ေလ့က်င့္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီတြင္မူ ေရဒီယိုသတိၱၾကြ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ဗံုးတစ္လံုးကို တင္ေဆာင္လာသည္ဟု ယူဆရေသာ ရထားတစ္စင္းအား ဟန္႔တားထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအခ်ိန္တြင္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ သည္ဟိဂ္၌ ယူ႐ိုပုိ႐ံုးခ်ဳပ္အျပင္ဘက္တြင္ SWAT အဖဲြ႕၀င္မ်ားက တိုက္ခုိက္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို သ႐ုပ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဥေရာပတြင္ အကြက္ခ်လုပ္ေဆာင္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ျမင္ေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ အလြန္အမင္း ထိေရာက္မႈရွိေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္ေပးႏုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို စမ္းသပ္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူ႐ိုပိုအမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ကက္သရင္းဒီဘိုလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ေဘာ္လ္တစ္ပင္လယ္၌ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ ဖင္လန္၏ အလ်င္အျမန္ တံု႔ျပန္ေရး ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ နယ္စပ္အေစာင့္တပ္ဖဲြ႕တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး ဂ်ာမနီသေဘၤာတစ္စင္း ျပန္ေပးဆဲြခံခဲ့ရမႈအား တံု႔ျပန္သည့္ေလ့က်င့္မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုျပန္ေပးဆဲြမႈအား ႏွိမ္နင္းသည့္ ေလ့က်င့္မႈသည္ Atlas Common Challenge ဟု ေခၚသည့္ ႏွစ္ရက္ၾကာျမင့္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ပူးတဲြေလ့က်င့္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ ထုိပူးတဲြေလ့က်င့္မႈတြင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၌ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ Atlas ကြန္ရက္မွ အဖဲြ႕၀င္စုစုေပါင္း ၃၈ ဦး ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

Atlas Challenge အစီအစဥ္တြင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားႏွင့္ ေျမေအာက္ရထားမ်ား ျပန္ေပးဆဲြခံခဲ့ရမႈအျပင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ား၌ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္ပုံေဖာ္၍ ႏွိမ္နင္းမႈကို ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: AFP

October 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.