<

ဥေရာပသမဂၢသည္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ကမၻာ႔ဦးေဆာင္သူေနရာကို ယူသင့္ေၾကာင္း ယန္ကာတိုက္တြန္း

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ျပင္သစ္အေရွ႕ပိုင္းရွိ ဥေရာပပါလီမန္၌ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ယန္ကာက မိန္႔ခြန္းေျပာေနစဥ္ (Photo: AFP)

ဥေရာပသည္ ၎၏ စီးပြားေရးအင္အားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ျပည္ပမူ၀ါဒႏွင့္အတူ ကမၻာ၌ဦးေဆာင္သည့္ ေနရာကိုယူသင့္ေၾကာင္း ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ယန္းကေလာ္ဒီယန္ကာက ဥေရာပ ပါလီမန္ကုိ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ေျပာၾကားေနၾကမိန္႔ခြန္း၌ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးစစ္ပြဲမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္၌ ဥေရာပက ရပ္တည္သင့္ေၾကာင္း ယန္ကာက ဥေရာပပါလီမန္သုိ႔ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ အေမရိကန္သာ ပထမမူ၀ါဒ က်င့္သံုးေနသည့္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ကို ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

အားေကာင္းေသာ သံတမန္ေရးရာ ႀကိဳးပမ္းမႈေဆာင္ရြက္ရန္ ဥေရာပ၏ စြမ္းရည္သည္ အဖြဲ႕၀င္ ၂၈ ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ လိုအပ္မႈက အျမဲတမ္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ ႐ိုးရွင္းေစရန္အတြက္ ျပည္ပမူ၀ါဒကိစၥအခ်ဳိ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္အားလံုး၏ ေထာက္ခံမႈ လိုအပ္သည့္အခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ကို ယန္ကာက ေၾကညာခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္ေရးစည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္မႈမွသည္ ပါရီရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္အထိ အဓိကကိစၥ အမ်ားအျပားတြင္ ဘရပ္ဆဲႏွင့္ ၀ါရွင္တန္တု႔ိအၾကား လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနစဥ္ ယခုအခ်ိန္သည္ ဥေရာပက ကမၻာ့စင္ျမင့္၌ ပိုမိုၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္သည့္ က႑မွ ပါ၀င္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယန္ကာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ယူ႐ိုေငြေၾကးကိုလည္း ကမၻာသံုးေငြေၾကးအျဖစ္ သံုးစြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ပိုမိုတြန္းအားေပးသင့္ေၾကာင္း ယန္ကာက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဥေရာပသည္ အေမရိကန္ထံမွ စြမ္းအင္တင္သြင္းမႈ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ေပးေခ်မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ အား ေဒၚလာျဖင့္ ေပးေခ်ေနမႈကို ၎က ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ယူ႐ိုေငြေၾကးကို အရန္ေငြေၾကးအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ဥေရာပသည္ ၎တု႔ိသေဘာမတူသည့္ အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ဘရပ္ဆဲ၏ သံတမန္ေရးရာအင္အားကို အားေကာင္းေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္ ယန္ကာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု အပါအ၀င္ အလုပ္အကိုင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဖန္တီးမည့္ အာဖရိကႏွင့္ မိတ္ဖက္သစ္ ထူေထာင္ရန္လည္း ယန္ကာက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိပါက ဘရပ္ဆဲသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၌ ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္အျပင္ ေျမထဲပင္လယ္ကို ျဖတ္သန္း၍ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေနမႈကို ဟန္႔တားရာတြင္လည္း အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ဥေရာပ၌ ျမႇင့္တက္လာေသာ လူအမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီ အင္အားစုမ်ားက ဗဟို၀ါဒီမ်ားအား ဘက္ၿပိဳင္မည့္ လာမည့္ႏွစ္ေမ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီ ယန္ကာက ၎၏ အဖြဲ႕အေျချပဳ မိန္႔ခြန္းကို ေနာက္ဆံုးေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီ၊ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီႏွင့္ ဥေရာပအား သံသယရွိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ အင္အားေကာင္းလာေနသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပ၌ အဆုိးရြားဆံုး ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် အက်ပ္အတည္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း လူအမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီမ်ားကို အင္အားေကာင္းေစခဲ့သည့္ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ၀င္ေရာက္မႈအား ဟန္႔တားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျပင္ပနယ္စပ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ဥေရာပနယ္စပ္အေစာင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၀,၀၀၀ ကို တုိးျမႇင့္ခ်ထားရန္ အဆိုျပဳေၾကာင္း ယန္ကာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

September 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.