<

ဆြီဒင္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လက္ယာအစြန္းေရာက္ အားေကာင္းလာမႈေၾကာင့္ အစိုးရဖဲြ႕ႏိုင္ရန္ အက်ပ္အတည္း ၾကံဳေနရ

စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ စေတာ့ဟုမ္း၌ လက္ယာအစြန္းေရာက္ ဆီြဒင္ဒီမိုကရက္ပါတီမွ ဂ်င္မီအကက္ဆန္က စကားေျပာေနစဥ္ (Photo: AFP)

ဆီြဒင္ဥပေဒျပဳ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ လက္ယာအစြန္းေရာက္မ်ားက အားေကာင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးလိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေန ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အစိုးရသစ္ကို မည္သူက ဖဲြ႕စည္းမည္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ မဲအမ်ားစုရရွိသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္က ပံုမွန္အားျဖင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ္လည္း ဆီြဒင္တြင္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး က်ဳိးပ်က္လြယ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေၾကာင့္ အစိုးရသစ္အား ဖဲြ႕စည္းႏိုင္မည့္သူကို ခန္႔မွန္းရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေပ။

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္းပင္ ဗဟိုလက္၀ဲယိမ္းေရာ ဗဟိုလက္ယာယိမ္းညြန္႔ေပါင္း ပါတီမ်ားကပါ အမတ္ေနရာအမ်ားစုကို မရရွိခဲ့ေပ။ လက္ယာအစြန္းေရာက္ ဆီြဒင္ ဒီမိုကရက္ပါတီသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ မဲနည္းပါးစြာ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း မဲတတိယ အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့ၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ အေနအထား၌ ရွိေနခဲ့သည္။ ဆီြဒင္ဒီမုိကရက္ ပါတီသည္ မဲ ၁၇ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး မဲငါးရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး တုိးျမႇင့္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီႏွင့္ အီတလီတို႔ အပါအ၀င္ ဥေရာပရွိ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၌ လက္ယာအစြန္းေရာက္ပါတီမ်ားက အားေကာင္းလာခဲ့သည္။

ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စတက္ဖန္ေလာ့ဗန္၏ အနီ-အစိမ္း လက္၀ဲညြန္႔ေပါင္းသည္ ဗဟိုလက္ယာ၀ါဒီ အတုိက္အခံ ညြန္႔ေပါင္းပါတီထက္ အမတ္တစ္ေနရာသာ အသာရခဲ့သည္။ ထိုညြန္႔ေပါင္းႏွစ္ခုအၾကား မဲ ၃၀၀၀၀ ေအာက္သာ ကြာဟမႈရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ပေရာက္ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မဲ ၂၀၀၀၀၀ နီးပါးကိုမူ မေရတြက္ရေသးေပ။ ေလာ့ဗန္၏ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ထက္ ၂ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းၿပီး ေထာက္ခံမဲ ၂၈ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရရွိခဲ့ကာ ရာစုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အဆိုးရြားဆံုး ရလဒ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ပါလီမန္တြင္ လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနကို အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ေလာ့ဗန္က အတုိက္အခံမ်ားကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီေလးခုပါ၀င္သည့္ အတိုက္အခံ Alliance က ေလာ့ဗန္အား ရာထူးမွဆင္းေပးရန္ႏွင့္ အစုိးရသစ္ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ရန္အတြက္ ၎တို႔အား လမ္းဖြင့္ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ေလာ့ဗန္သည္ ေနာက္ထပ္ေလးႏွစ္သက္တမ္းကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း တည္ၿငိမ္ေသာ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီအားလံုး ကဲ့သုိ႔ပင္ ေလာ့ဗန္သည္ လက္ယာအစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မဖဲြ႕ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ေလာ့ဗန္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂရင္းပါတီႏွင့္ အနည္းစုညြန္႔ေပါင္းအစုိးရဖဲြ႕စည္း သကဲ့သုိ႔ပင္ အလားတူညြန္႔ေပါင္းအစုိးရဖဲြ႕ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ယာအစြန္းေရာက္ ဆီြဒင္ဒီမုိကရက္မ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအား ဆက္တုိက္ၾကံဳေနရၿပီး ၎တုိ႔သည္ ေဆာင္းဦး၌ အသံုးစရိတ္ဥပေဒၾကမ္းကဲ့သို႔ မည္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကိုမဆို ျပ႒ာန္းမႈအား ပိတ္ဆုိ႔ရန္ အသင့္ရွိေနသည္။ ေလာ့ဗန္သည္ ညြန္႔ေပါင္းဖဲြ႕ရန္အတြက္ ဗဟိုပါတီႏွင့္ လစ္ဘရယ္ပါတီမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚႏိုင္သည္။ ဗဟိုပါတီႏွင့္ လစ္ဘရယ္ပါတီ အျပင္ Moderates ပါတီႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဒီိမုိကရက္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းထားေသာ Alliance သည္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူ၀ါဒတြင္ သေဘာထား ကဲြလဲြေနေသာ္လည္း အစိုးရသစ္ကို အတူဖဲြ႕စည္းရန္ သေဘာတူထားသည္။

Ref: AFP

September 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.