<

အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ တ႐ုတ္က ပိုေငြျပမႈ ၾသဂုတ္လတြင္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံျဖင့္ စံခ်ိန္သစ္တင္

မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ေပက်င္း၌ အေမရိကန္ အ၀တ္အစား စတုိးဆိုင္ တစ္ဆိုင္ေရွ႕မွ ႏွာေခါင္းစည္း တပ္ထားေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ျဖတ္သန္းသြားစဥ္ (Photo : AP)

အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ တ႐ုတ္ဘက္မွ ပိုေငြျပမႈသည္ ၾသဂုတ္လ၌ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံႏွင့္ စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ေၾကာင္း တရား၀င္ စာရင္းအင္းမ်ားက စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ မီးေတာက္ကို ပိုမိုႀကီးမား ေစခဲ့သည္။

အေမရိကန္သုိ႔ တင္သြင္းေသာ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းရန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ စာရင္းအင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြားမႈတြင္ ပိတ္မိေနေသာ ကမၻာ့အင္အား အႀကီးဆုံး စီးပြားေရး ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အရာမထင္ ျဖစ္ေနသည္။

ဇူလုိင္လတြင္ ေဒၚလာ ၃၄ ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရွိေသာ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အခြန္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျပ႒ာန္းရန္ ထရန္႔က ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ထရန္႔က ၾသဂုတ္လတြင္ ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ထပ္မံျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကလည္း လက္တုံ႔ျပန္ရန္ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းေသာ္လည္း အေမရိကန္တြင္ တ႐ုတ္လုပ္ ထုတ္ကုန္မ်ားအား ၀ယ္ယူလိုမႈ ထိခုိက္ခဲ့ဖြယ္မရွိေပ။ ၾသဂုတ္လတြင္ အေမရိကန္သို႔ တ႐ုတ္သြင္းကုန္ တင္သြင္းမႈသည္ ေဒၚလာ ၄၄.၄ ဘီလ်ံဖိုးအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယမန္တစ္ႏွစ္ကထက္ ၁၃.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္က တ႐ုတ္သို႔ တင္ပို႔မႈသည္ ေဒၚလာ ၁၃.၃ ဘီလ်ံရွိခဲ့ၿပီး ယခင္တစ္ႏွစ္ကထက္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ခဲ့ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ စာရင္းအင္းမ်ားက ဆုိသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ တ႐ုတ္၏ ပိုေငြျပမႈသည္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထပ္မံျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ယမန္တစ္ႏွစ္ အလားတူ ကာလကထက္ ၁၈.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စာရင္းအင္းမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာတြင္ တ႐ုတ္၏ ပုိေငြျပမႈသည္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ကမၻာႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ၌ ေဒၚလာ ၂၇.၉ ဘီလ်ံပိုေငြျပခဲ့ၿပီး တည္ၿငိမ္ေနခဲ့သည္။

ထရန္႔က ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲမ်ားသည္ အလြယ္တကူ အႏုိင္ရႏုိင္ေၾကာင္း ၾကြား၀ါထားၿပီး ကုန္သြယ္ေရး ပိုေငြျပမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမရွိလွ်င္ တ႐ုတ္သြင္းကုန္အားလုံးကို စည္းၾကပ္ခြန္ ျပ႒ာန္းမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။

ေဒၚလာ ၂၀၀ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိေသာ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ထပ္မံျပ႒ာန္းမည္ဟု စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ထရန္႔က သတိေပးခဲ့သည္။ ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိေသာ အေမရိကန္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို စည္းၾကပ္ခြန္ ျပန္လည္ျပ႒ာန္းမည္ဟု ေပက်င္းက သတိေပးခဲ့သည္။

စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား တင္းက်ပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားစီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္က လက္တုံ႔ျပန္ႏုိင္ၿပီး ၎တို႔ လက္၀ယ္ထားရွိေသာ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး အာမခံ ေငြေၾကးစာခ်ဳပ္မ်ားကိုပင္ ထုတ္ေရာင္းခ် ႏုိင္သည္ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက သတိေပးထားသည္။ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္း ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာ ၂၆၇ ဘီလ်ံဖိုးကို စည္းၾကပ္ခြန္ျပ႒ာန္းရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ထရန္႔က ေျမာက္ဒါကိုတာျပည္နယ္ရွိ ဖာရိၿမိဳ႕သို႔ သြားစဥ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.