<

ေၾကြးၿမီကို စုိးရိမ္ေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္-အာဖရိက ထိပ္သီးက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ေပက်င္းရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္၌ ဆုိမာလီယာသမၼတ မုိဟာမက္အဗၺဒူလာဟီမိုဟာမက္ (ယာ) ၏ အဖဲြ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္း (၀ဲဒုတိယေျမာက္) တို႔ ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ (Photo: AFP)

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားအား အာ႐ံုစိုက္မည့္ ထိပ္သီးအတြက္ အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ေပက်င္း၌ စုေ၀းၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲကမၻာတြင္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရာ၌ ေၾကြးၿမီ ေထာင္ေခ်ာက္ က်ေရာက္ႏိုင္မႈအတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနစဥ္ ထိုထိပ္သီးသည္ တ႐ုတ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။  ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ တ႐ုတ္- အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဖိုရမ္အတြက္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္းသည္ အာဖရိကတုိက္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လက္ခံ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုထိပ္သီးတြင္ တ႐ုတ္၏ ဧရာမအေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္း Belt and Road ကိစၥကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထိုစီမံကိန္းသည္ အာဖရိကတိုက္တစ္ခုလံုး အထိပါ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိက၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေရးရာ အင္စတီက်ဳ႕မွ အာဖရိက-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ အႀကီးတန္းသုေတသီ ကိုဘတ္စ္ဗန္ စတက္ဒန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းသည္ ေၾကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္သူအခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တ႐ုတ္၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ကာလရွည္ၾကာ ႀကိဳဆုိခဲ့ၾကၿပီး ေပက်င္းကို ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အာဖရိကတိုက္၏ အႀကီးမားဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ဂ်ဳိဟန္နက္စဘတ္၌ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ထိပ္သီးတြင္ ရွီက အာဖရိကအတြက္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၆၀ တန္ဖိုးရွိ အကူအညီႏွင့္ေခ်းေငြ အစီအစဥ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လာမည့္ ထိပ္သီးတြင္ တ႐ုတ္သည္ ၎၏ မိတ္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းသို႔ ေနာက္ထပ္ အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ား အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ျပင္သစ္ ဘာသာစကားအဓိကအသံုးျပဳေသာ အေနာက္ပိုင္းမွ ႏုိင္ငံမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ လိုလားေနေၾကာင္း ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၏ Obafemi Awolowo တကၠသိုလ္မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ အဒက္ဘူဆူယီအုိင္ဇက္အက္ဒင္နီရန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားအတြက္မူ တ႐ုတ္ထံမွ ေငြေၾကးမ်ားအား လိုအပ္မႈသည္ အေရးပါေနဆဲဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ စစ္ေအးေခတ္ေနာက္ပိုင္း အာဖရိကသို႔ အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေဒသတြင္ ေပက်င္း၏တည္ရွိမႈသည္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး အင္အားႀကီးတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာမႈႏွင့္အတူ ေထာက္ခံမႈမ်ား တုိးျမႇင့္ရရွိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားအား ေစ်းသက္သာစြာႏွင့္ ေပါမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္သည့္ ေတာင္ဆူဒန္ႏွင့္ ဒီအာကြန္ဂိုကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား အလြန္အကြၽံျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အာဖရိက၏ ထိုသယံဇာတမ်ားက တ႐ုတ္ အား ကမၻာ့စီးပြားေရး ဒုတိယအင္အားအႀကီး ဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေစရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဖရိက ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး အလြန္ေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ရရွိခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္အခ်ဳိ႕၏ သက္ ေရာက္မႈမ်ားကို စိုးရိမ္မႈအဆက္မျပတ္ရွိေနခဲ့သည္။ အာဖရိကေဒသရွိ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွ ေဒသခံမ်ားက ၎တုိ႔ႏိုင္ငံတြင္း စီမံကိန္းမ်ား၌ တ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳမႈအား ေ၀ဖန္အျပစ္တင္ခဲ့ၾကၿပီး တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစေသာ သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ခံေနရသည္။

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.