<

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မတုိင္မီ တီဘီေရာဂါ ပေပ်ာက္ေရးကို ကုလသမဂၢ တီဘီေရာဂါ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိက ေဆြးေႏြးမည္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဟုိက္ဒရာဘတ္ၿမိဳ႕၌ ကမၻာ့တီဘီေရာဂါေန႔ မတုိင္မီ အသိပညာေပးမႈဆုိင္ရာ ခ်ီတက္မႈ၌ သူနာျပဳမ်ားက ပါ၀င္ေနစဥ္ (Photo : AFP)

တီဘီေရာဂါသည္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားတြင္ ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) လူသတ္ေရာဂါ ျဖစ္ေသာ္လည္း HIV၊ AIDS ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကမၻာ၏ အာ႐ုံစုိက္မႈႏွင့္ ရန္ပုံေငြရရွိမႈတြင္ ေနာက္က်ေနခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ၌ လာမည့္လ အေထြေထြညီလာခံ အစည္းအေ၀းတြင္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံသည့္အခါ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တီဘီေရာဂါ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ ရရွိေရးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလ်ံ ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိေရးတို႔ကို ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္သည္။

တီဘီေရာဂါ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို နယူးေယာက္တြင္ အေထြေထြညီလာခံ ေဘးဆြယ္ အစည္းအေ၀း၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရး တင္းမာေနမႈက ယင္းအစည္းအေ၀းကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ တီဘီထိပ္သီးတြင္ ဘီလ်ံနာဘီဂိတ္က အဓိက အာ႐ုံစုိက္ခံရသူ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။ ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဂိတ္က  “တီဘီဟာ အတိတ္က ေရာဂါမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တီဘီေရာဂါကို တုိက္ဖ်က္ဖို႔ ကမၻာက အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ တီဘီဟာ အတိတ္မွာ က်န္ခဲ့ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ သံသယမရွိပါဘူး” ဟု Twitter တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

တီဘီ ထိပ္သီးတြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရးအတြက္ ႏွစ္လၾကာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားကို ဇူလုိင္လတြင္ အၿပီးသတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ပုိဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက ေစ်းခ်ဳိေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ရရွိသုံးစြဲခြင့္ကို အသိအမွတ္ ျပဳရမည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထားမႈအား ဖ်က္သိမ္းရန္ အေမရိကန္က ေတာင္းဆိုထားျခင္းကို ေတာင္အာဖရိကက ဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တုံ႔ဆုိင္းေနခဲ့သည္။

တီဘီေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရသည္ HIV၊ AIDS ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရထက္ မ်ားျပားသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က တီဘီသည္ ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္လာေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာ ဖ်ားနာမႈမွ ေသဆုံးသူ ၁၀ ဒသမ ၄ သန္းအနက္ ၁ ဒသမ ၇ သန္းသည္ တီဘီေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ဆုိသည္။

တီဘီထိပ္သီးတြင္ ေၾကညာမည့္ အခ်က္ ၃၀ ပါေၾကညာခ်က္က ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ မတုိင္မီတြင္ တီဘီပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ကမၻာ့အစိုးရမ်ားက အရွိန္ျမႇင့္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ တုိက္တြန္းမည္ျဖစ္သည္။ ကုသမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ၂၀၂၂ မတုိင္မီတြင္ ကမၻာ့အစိုးရမ်ားက တစ္ႏွစ္ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလ်ံထက္မနည္း စုစည္းေထာက္ပံ့ရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အတြင္း တီဘီကူးစက္ခံထားရသူ သန္း ၄၀ အား ကုသမႈေပးရန္ အတြက္လည္း ထိပ္သီးတြင္ ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ ျဖစ္သည္။

Ref : AFP

August 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.