<

အေမရိ္ကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား အျပန္အလွန္ထပ္မံျပ႒ာန္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္တြင္ တ႐ုတ္အေရွ႕ပိုင္း ရွန္တံုျပည္နယ္၌ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု (Photo : AP)

ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလ်ံ တန္ဖုိးရွိေသာ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ အေမရိကန္က စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ထပ္မံျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ကလည္း လက္တံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပန္လည္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ကုန္သြယ္ေရး တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း ေနၾကေသာ္လည္း အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ေဒၚလာ ၅၀ ဘီလ်ံ ဖိုးအထိ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းမည္ဟု ေၾကညာထားမႈကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ျပ႒ာန္းမႈကို တ႐ုတ္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း လိုအပ္ေသာ တန္ျပန္ ျပ႒ာန္းမႈ ေဆာင္ရြက္ရန္မွတစ္ပါး ေရြးခ်ယ္ရန္မရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဟာေလေဒးဗစ္ဆင္ဆုိင္ကယ္၊ ကုန္တင္ကားမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္ဂြမ္းတုိ႔ အပါအ၀င္ ညီတူညီမွ် တန္ဖိုးရွိေသာ အေမရိကန္၏ အဓိက ထုတ္ကုန္မ်ားကို အခြန္ျပ႒ာန္းမႈ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

အေမရိကန္၏ စည္းၾကပ္ခြန္ ျပ႒ာန္းမႈမ်ားသည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအတြက္ တုိင္ၾကားမႈ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဆုိသည္။

ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဇြန္လေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ တင္းမာမႈမ်ား ထပ္မံျမင့္တက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ အျငင္းပြားမႈသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးကို ယံုၾကည္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ သံုးစြဲမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္တုိ႔ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မူ၀ါဒေရးရာ အစည္းအေ၀းတြင္ သတိေပးခဲ့သည္။

ေဒၚလာ ၂၀၀ ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရွိေသာ တ႐ုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ခြန္သစ္မ်ား ထပ္မံျပ႒ာန္းရန္ ထရန္႔က ၿခိမ္းေျခာက္ထားၿပီး အေမရိကန္ ကားလုပ္ငန္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သြင္းကုန္အားလံုးကို ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အခြန္ေကာက္ခံရန္ ထရန္႔က အၾကံျပဳထားသည္။

တ႐ုတ္ကလည္း ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလ်ံဖိုးအထိ အေမရိကန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ထပ္မံျပ႒ာန္းရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္တုိ႔ႏွင့္ ယခင္က အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္က ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အေမရိကန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၏ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား၍ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္ရန္ တို႔ကိုလည္း တ႐ုတ္ဘက္မွ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္သည္။

Ref : AFP

August 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.