<

ဘရာဇီးသမၼတေဟာင္း လူလာက ေထာင္ထဲမွေန၍ ပါတီကိုယ္စားျပဳသမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း

မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ ဘာဟီယာျပည္နယ္၌ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီညီလာခံတြင္ သမၼတေဟာင္း လူလာ (လယ္) က စကားေျပာေနစဥ္ (Photo: AFP)

ေထာင္ထဲသို႔ ေရာက္ေနေသာ္လည္း ဘရာဇီးသမၼတေဟာင္း လူး၀စ္အင္နာစီယို လူလာဒါေဆးဗားသည္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ၎၏ လက္၀ဲယိမ္းပါတီကုိယ္စားျပဳ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ခန္႔မွန္းရန္ အခက္အခဲဆုံး ဘရာဇီးသမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသူမ်ားကို  ဆက္လက္အရိပ္မိုးေနမည္ျဖစ္သည္။

လက္တင္အေမရိက၏ အႀကီးဆုံးစီးပြားေရး ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္၌ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ့ မက်င္းပမီ ႏွစ္လခန္႔အလိုတြင္ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္၌ ပါတီႀကီးသုံးခုက ညီလာခံမ်ား က်င္းပၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုလက္၀ဲယိမ္း၀ါဒီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လႈံ႔ေဆာ္သူ မာရီနာေဆးဗားသည္ ဘရာစီလီယာၿမိဳ႕တြင္ ၎၏ Rede ပါတီအတြက္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာ္ေပၚလို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းႏွင့္ အစဥ္အလာ ၀ါဒီၾသဇာႀကီးမားသူ Geraldo Alckmin ကလည္း ၎၏ ဗဟိုလက္ယာယိမ္းဘရာဇီး ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ သို႔မဟုတ္ PSDB အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေဆးဗားႏွင့္ Alckmin  ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ လက္ယာစြန္းေရာက္ ၀ါဒီ Jair Bolsonaro ကို ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ အားေကာင္းေသာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္၌ ေဆာ္ေပၚလိုတြင္ က်င္းပမည့္ တတိယေျမာက္ ညီလာခံသည္ အလြန္အမင္းစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေနခဲ့သည္။ လူလာကိုယ္တုိင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားပါတီက ၎အား သမၼတအျဖစ္ တတိယအႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ပါတီကိုယ္စားျပဳသမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ စြဲခ်က္အတြက္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္စတင္ က်ခံေနရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ပိတ္ပင္ခံရႏုိင္ေျခရွိေသာ္လည္း လူလာသည္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံေရးတြင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာမလိုေသာ ၾသဇာအႀကီးမားဆုံး ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သေဘာထား စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားအရ လူလာသည္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ့တြင္ အျခားအဓိက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလုံးထက္ ေထာက္ခံမႈ ႏွစ္ဆနီးပါးပုိမိုရရိွေနၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယ အေက်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မည္သည့္ၿပိဳင္ဘက္ကိုမဆို အႏုိင္ရႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ဘရာဇီးသမၼတအျဖစ္ သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ လူလာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိအတြက္ တရား႐ုံး၏ ေနာက္ဆုံးစီရင္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆုိင္းေနသည္။ လက္ရွိ ဥပေဒ အရ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ စီရင္ခ်က္တစ္ခုအားအယူ ခံ၀င္မႈတြင္ ႐ႈံးနိမ့္သူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္အား ပိတ္ပင္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ေနာက္ထပ္ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈမွာ ဒုတိယသမၼတ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအား ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။ ထိုကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ လူလာေနရာကို အစား၀င္ႏုိင္သူျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ လူလာ၏ ဥပေဒအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည့္ ၾသဇာႀကီးႏုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ ေဆာ္ေပၚလို ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း ဖာနန္ဒို ဟက္ဒက္သည္ လူလာေနရာအစားထိုးႏုိင္ရန္ ေရပန္းစားေနသည္။

 

 

August 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.