<

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ YouTube က ေဒၚလာ ၂၅ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

Photo: AP

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ သတင္းမွား တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ သတင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေဒၚလာ ၂၅ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို YouTube က ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တည္ေဆာက္သည့္အေနျဖင့္ သတင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ေစ်းကြက္ ၂၀ ခန္႔ကို ေငြေၾကးပံ့ပိုးေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းေၾကာင္း Google က ပိုင္ဆိုင္သည့္ အြန္လိုင္းဗီဒီယို၀န္ေဆာင္မႈ YouTube က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္ အလြယ္တကူ ပ်႕ံႏွံ႔ႏိုင္သည့္ သတင္းမွားကို ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ကူညီရန္ YouTube ၏ ပင္မကုမၸဏီက ယခုလႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ ေဒၚလာသန္း ၃၀၀ သံုးစြဲသည့္ Google News Initiative ၏က႑တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သတင္းမွားမ်ား၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈကို တားဆီးရန္ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမ ရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ Google ႏွင့္ Facebook ကုမၸဏီမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ YouTube က ယင္းအစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ သတင္းစာပညာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းက အလြန္အေရးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အြန္လိုင္းမွာ လတ္တေလာျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ ရွာေဖြတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု YouTube က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref: AFP

July 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.