<

စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထ လာေစရန္အတြက္ အီဂ်စ္အစိုးရက ေလာင္စာေစ်းႏႈန္းမ်ား တိုးျမႇင့္

Photo : AFP

အီဂ်စ္အစိုးရသည္ ေလာင္စာေစ်းႏႈန္းမ်ား ထပ္မံတိုးျမႇင့္လိုက္သည့္အေၾကာင္း ဇြန္ ၁၆ ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။ IMF ထံမွ ေခ်းေငြရရွိထားျခင္းေၾကာင့္ အီဂ်စ္သည္ ၿခိဳးျခံေခြၽတာေရး အစီအစဥ္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ ေလာင္စာေစ်းႏႈန္းမ်ား တုိးျမႇင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေလာင္စာေစ်းႏႈန္းကို ၃၅ မွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၾကား တက္မည့္အေၾကာင္းကို ေရနံ၀န္ႀကီး တီရက္အယ္မိုလာက ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ခ်က္ခ်င္းအသက္၀င္မည္ဟု အစိုးရ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုး အာရပ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အီဂ်စ္သည္ က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနစဥ္ ယခုသီတင္းပတ္ အတြင္းမွာပင္ အစိုးရသည္ လွ်ပ္စစ္မီတာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္း၊ ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေလးပံုတစ္ပံုခန္႔ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

အီဂ်စ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ထံမွ သံုးႏွစ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလ်ံကို ရရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အီဂ်စ္အစိုးရသည္ ျပင္းထန္လွသည့္ ၿခိဳးျခံေခြၽတာေရး စည္းကမ္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းၿပီး ကုန္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ားအျပား၌ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ အခြန္ႏွစ္အတြင္းက အီဂ်စ္ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း၌ အစိုးရ၏ လုိေငြသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။

ယခုေနာက္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းျမင့္ တက္မႈေၾကာင့္ လူသံုးမ်ားေသာ ၉၂ octane (ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ခဲျဒပ္ေပါင္းထုတ္ထားေသာ ဓာတ္ဆီ) ေစ်းႏႈန္းသည္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံျမင့္တက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဒီဇယ္ေစ်းႏႈန္းမွာမူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ထပ္မံ ျမင့္တက္သြားမည္ဟု အစိုးရသတင္းစာ Al-Akhbar တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အစိုးရသတင္းစာ Al-Ahram ၌ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္မူ ေနအိမ္အမ်ားအျပား၌ ဟင္းခ်က္ရန္ (သို႔မဟုတ္) အပူေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳၾကေသာ ဂက္စ္အုိးမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမွာမူ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္သြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေရနံ၀န္ႀကီး မိုလာကမူ ယခု ေနာက္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမ်ား ထပ္မံတိုးျမႇင့္ျခင္းသည္ ေရနံေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္၊ ေစ်းႏႈန္း ပံုမမွန္မႈကို ထိန္းညႇိရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၉၇ သန္းေနထိုင္ၿပီး မြတ္စလင္အမ်ားစုရွိသည့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ အိဒ္ပြဲေတာ္အတြက္ ဆင္ႏႊဲေနၾကစဥ္ ဇြန္ ၁၆ ရက္က အစိုးရသည္ ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္မႈမ်ားကို ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လကလည္း အီဂ်စ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေျမေအာက္ရထားလက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ခဲ့ရာ ေျမေအာက္ရထား ဘူတာ႐ံုမ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယင္းဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက လူ ၃၀ ခန္႔ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တိုးျမႇင့္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး အစိုးရ၏ ၀င္ေငြခြန္ေကာက္ခံရန္ အဆိုျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ေဒါသမ်ား ထြက္လာၾကကာ ယခုလအေစာပိုင္းက ဆႏၵျပပြဲမ်ား (ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ) ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရၿပီး အခြန္ျပ႒ာန္းရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကိုလည္း ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း လိုက္ရသည္။

Ref : AFP

June 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.