<

အင္ဂ်င္ထုတ္လုပ္သည့္ ၿဗိတိန္ကုမၸဏီ Rolls-Royce က အလုပ္အကုိင္ ၄၆၀၀ ေလွ်ာ့ခ်မည္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္က အဂၤလန္အလယ္ပုိင္း ဒါဘီရွိ Rolls-Royce အင္ဂ်င္တပ္ဆင္ေရး စက္႐ုံအတြင္းပုိင္းကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေလယာဥ္အင္ဂ်င္မ်ား ထုတ္လုပ္ေသာ ၿဗိတိန္ကုမၸဏီ Rolls-Royce သည္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတုိင္မီတြင္ ၿဗိတိန္၌ အလုပ္အကုိင္ ၄၆၀၀ ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုသည္ ၿဗိတိန္စီမံခန္႔ခြဲေရး ေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လန္ဒန္တြင္ စေတာ့ေစ်းကြက္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Rolls-Royce ၏အင္ဂ်င္မ်ားသည္ အဲဘတ္စ္ႏွင့္ ဘိုးရင္းေလယာဥ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳၾကသည္။ အလုပ္အကုိင္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အကုန္တြင္ ကုမၸဏီသည္ စရိတ္ေဒၚလာ ၅၃၆ သန္း သက္သာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Rolls-Royce က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလယာဥ္အင္ဂ်င္မ်ားႏွင့္ ေရေၾကာင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စနစ္မ်ားတြင္ ၀ယ္လိုအား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ Rolls-Royce သည္ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ယမန္ႏွစ္က Rolls-Royce ၏ အျမတ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ေပါင္ေငြတန္ဖိုး တိုးတက္မႈေၾကာင့္ အျမတ္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Rolls-Royce သည္ ၿဗိတိန္တြင္ ၀န္ထမ္း ၂၂၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ထားၿပီး ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ လူ ၅၅၀၀၀ ခန္႔ကို အလုပ္အကုိင္ ေပးထားသည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ Rolls-Royce သည္ ေဒၚလာသန္း ၆၇၀ ေက်ာ္ သက္သာရာရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Rolls-Royce က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

June 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.