<

ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာျခင္းေၾကာင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ပိုမိုရွားပါးလာႏိုင္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ပါရီအနီး ေစ်းတစ္ခုတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေရာင္းခ်ေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

အၾကမ္းခံႏိုင္ေသာ သီးႏွံမ်ဳိးကြဲမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးမႈ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို အသံုးမျပဳပါ က ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္း၌ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား သိသိသာသာ ရွားပါးသြားလိမ့္မည္ဟု သုေတသီမ်ားက ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ စားေသာက္မႈပံုစံ တစ္ခုအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ပိုမိုပူေႏြးလာေသာ ေလတို႔ေၾကာင့္ ယခုရာစုႏွစ္ကုန္တြင္ပ်မ္းမွ် ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အထြက္ႏႈန္းသည္ သံုးပံုတစ္ပံုနီးပါး ေလ်ာ့က်သြားလိမ့္မည္ဟု အမ်ဳိးသား သိပၸံအကယ္ဒမီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈသည္ လက္ရွိအလားအလာအတိုင္း ဆက္သြားမည္ ဆိုပါက ၂၁၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အပူခ်ိန္သည္ ၇ ဒသမ ၂ ဖာရင္ဟိုက္ ( ၄ ဆဲစီးယပ္) ထပ္မံျမင့္တက္ လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနသည္ ပ်မ္းမွ်သီးႏွံ အထြက္ႏႈန္းကို ၃၁ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္သည္။

ယင္းသို႔ ထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်သြားမႈသည္ ဥေရာပ၊ အာဖရိကေနရာ အမ်ားစုႏွင့္ ေတာင္အာရွတို႔တြင္ အထူးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည္။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိေတြ႕မႈသည္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္းႏွင့္ အာဟာရ ပါ၀င္မႈအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည္ ဆိုျခင္းကို ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွစ၍ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ အစီရင္ခံစာ ၁၇၄ ခုအား အေျခခံၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္ေတြအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ပံုမွန္နည္းလမ္းကိုသံုးၿပီး ဆက္လက္ ခ်ဥ္းကပ္ေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းမွာ အေရးႀကီးတဲ့ အစားအစာေတြဟာ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု လန္ဒန္ရွိ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ အပူပိုင္း ေဆး၀ါးေက်ာင္းမွ ဦးေဆာင္သုေတသနျပဳသူ ေပါလင္းစကီဘိခ္က ဆိုသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈ၏ ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ ျမင့္တက္လာေစေရး အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကို ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ အစိုးရမ်ား၏ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာသင့္သည္ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ေျပာင္းပင္မ်ား (ကမၻာေပၚတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေပါက္ေရာက္ႏိုင္ဆံုး သီးႏွံ) ၏ အေျခအေန မတည္ၿငိမ္မႈကို ႀကီးထြားေစသည့္အေၾကာင္း ဒုတိယေျမာက္ ေလ့လာခ်က္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ယခင္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္လည္း ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈသည္ ေျပာင္းတို႔၏ ႀကီးထြားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု သုေတသီမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ေျပာင္းတင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္၊ ဘရာဇီး၊ အာဂ်င္တီးနားႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔ျဖစ္သည္။

Ref : AFP

June 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.