<

ေနတိုးက ေပါင္းစပ္စစ္ပြဲဗ်ဴဟာအား အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူက တိုက္တြန္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္က ပိုလန္တြင္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အေမရိကန္၏ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဒံုးခြင္းစနစ္ပက္ထရိေယာ့ခ်ထားမႈအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

ေပါင္းစပ္စစ္ပြဲ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားဟုဆိုေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အဖြဲ႕၏ပုဒ္မ ၅ ျဖစ္ေသာ ဘံုကာကြယ္ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္ကို မြမ္းမံျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ကြန္ဆာေဗးတစ္ ဥပေဒျပဳအမတ္တစ္ဦးက ေမ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အထူးအစီရင္ခံစာတစ္ခု၌ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

႐ုရွားသည္ ေနတိုး၏ အျပည့္အ၀စစ္ ဘက္တံု႔ျပန္မႈကို မျဖစ္ေစဘဲ အေနာက္တိုင္းအား အားနည္းေစရန္အတြက္ ပူးသတ္ျခင္း၊ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းႏွင့္ ဆိုက္ဘာစစ္ပြဲတို႔အပါအ၀င္ ေပါင္းစပ္စစ္ပြဲ ဗ်ဴဟာမ်ားအား အသံုးခ်ေနေၾကာင္း ေနတိုးမဟာမိတ္မ်ားက စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။

႐ုရွား၏ ေပါင္းစပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား တန္ျပန္သည့္ အထူးအစီရင္ခံစာတြင္  ၿဗိတိန္သူေကာင္းအမတ္ ဂ်ဳိပလင္းကေန တိုးမဟာမိတ္မ်ားသည္ ဘံုကာကြယ္ေရး စနစ္ ပုဒ္မ ၅ (ခ) ေရးဆြဲရန္အတြက္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထိုပုဒ္မအရ ေပါင္းစပ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားၾကံဳပါက ေနတိုးမဟာမိတ္မ်ားသည္ ဘုံတုံ႔ျပန္မႈကို ျပဳလုပ္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ၀ါေဆာရွိ ေနတိုးပါလီမန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေပါင္းစပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာမႈအပါအ၀င္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလံုျခံဳေရး အေျခအေနသစ္မ်ားအား ထင္ဟပ္မည့္ ေနတိုး၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အယူအဆသစ္ကို မဟာမိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လာမည့္ဇူလိုင္တြင္ က်င္းပမည့္ ထိပ္သီး၌ မူၾကမ္းေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း ၎က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား လက္ခံ၊ မခံကို ေနတိုးဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ပါလီမန္အပိတ္ အစည္းအေ၀း၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေနတိုးမဟာမိတ္အဖြဲ႕က ပုဒ္မ ၅ ျဖစ္သည့္ ဘံုကာကြယ္ေရးျပ႒ာန္းခ်က္အား အသံုးျပဳသင့္၊ မသင့္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနၾကေၾကာင္း ဥေရာပရွိ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕ ာတပ္မွဴးျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ကာတစ္စကာပေရာတီက ၿပီးခဲ့ေသာမတ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအား ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္ခံရပါက အဖြဲ႕၏ ပုဒ္မ ၅ ကို အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေနတုိးေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူထားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုကိစၥအတြက္ အထူးျပဳ နားလည္မႈသည္ မည္သုိ႔တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္မႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎က အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားက က်င့္သံုးေနေသာ သြယ္၀ိုက္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိးမက်သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡအဆင့္အထိ မေရာက္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ တံု႔ျပန္ရာတြင္ ခက္ခဲမႈရွိေၾကာင္းကို ေနတိုးမဟာမိတ္အဖြဲ႕က လက္ခံထားေၾကာင္း စကာပေရာတီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနတိုးသည္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္ တို႔တြင္ ဘရပ္ဆဲ၌ ထိပ္သီးက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေပါင္းစပ္ႏွင့္ ဆိုက္ဘာစစ္ဆင္ေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ႐ုရွား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ကိစၥမ်ားက ေဆြးေႏြးရန္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

Ref ; AFP

May 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.