<

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ႏ်ဴးကလီးယား ကင္းစင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္ဂ်ံဳအြန္ႏွင့္ မြန္ေဂ်အင္းတို႔ ကတိျပဳေျပာၾကား

ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္း ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ကင္ဂ်ဳံအြန္တုိ႔သည္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၌ သမိုင္း၀င္ထိပ္သီးအၿပီး၌ အျပန္အလွန္ေပြ႕ဖက္ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကၿပီး ကုိရီးယား စစ္ပဲြကို ထာ၀ရအဆံုးသတ္ေစေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ႏွင့္ ကဲြျပားေနေသာ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ႏ်ဴက လီးယားကင္းစင္ရန္တို႔အတြက္ ကတိျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပိုင္းျခားထားေသာ စစ္ဘက္နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခားမ်ဥ္းတြင္ အလြန္အမင္း သေကၤတဆန္သည့္ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္မႈ အပါအ၀င္ ရႊင္ပ်ေဖာ္ေရြမႈရွိသည့္ ထုိေန႔တြင္  ႏ်ဴကလီးယားလက္ နက္မ်ားဖ်က္သိမ္းမႈမွတစ္ဆင့္ ႏ်ဴကလီး ယားလံုး၀ကင္းစင္ေသာ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာေစရန္ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ပါ၀င္သည့္ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ကို ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုမွတ္တမ္းကို လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက ေႏြးေႏြးေထြးေထြးေပြ႕ဖက္ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကၿပီး ကမၻာ့မီဒီယာေရွ႕တြင္ ယင္းထိပ္သီးသည္ အျပံဳးမ်ား၊ ေဖာ္ေရြမႈမ်ား ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။

ထိုထိပ္သီးက်င္းပခဲ့သည့္ စစ္မဲ့ဇုန္ရွိ ပန္မန္ဂြၽန္ရြာကို အစဲြျပဳေခၚေ၀ၚထားေသာ ပန္မန္ဂြၽန္ေၾကညာခ်က္ဟု ေခၚသည့္ ထိုပူးတဲြေၾကညာခ်က္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာလမ်ားစြာကမူ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ထည့္ပင္ မစဥ္းစား၀ံ့ေသာေန႔ျဖစ္သည္။

■ အတိတ္ကာလကအျဖစ္မ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္ ကင္က ကတိျပဳ

ကင္ဂ်ဳံအြန္က ယခင္ကတိျပဳမႈမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတႏွင့္ရရွိခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ အထေျမာက္ေစရန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ ကုိရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယခင္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ စတင္ရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ အားေလ်ာ့ပ်က္ျပားခဲ့သည့္ ကံမေကာင္းေသာသမိုင္းကို တစ္ဖန္မျဖစ္ေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ႐ုတ္တရက္ ေနာက္ျပန္လွည့္မႈ၊ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈ၊ စိတ္ပ်က္မႈတုိ႔ ၾကံဳရဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ေအာင္ပဲြတစ္ခုသည္ အနာမခံဘဲ မရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ကင္က  ထိပ္သီးအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ပိုင္းျခားထားေသာ စစ္မဲ့ဇုန္တြင္ ထိပ္သီးက်င္းပခဲ့သည့္ ပန္မန္ဂြၽန္ရြာသည္ စိတ္ႏွလံုးကို လႈပ္ရမ္းေစသည့္ ကဲြကြာေနမႈ သေကၤတျဖစ္ေၾကာင္း ကင္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိရြာ က ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔သည္ တစ္ေသြးတည္း၊ ဘာသာစကားတစ္ခုတည္း၊ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုတည္းရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေကၤတတစ္ခုျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ တစ္စိတ္တည္းအျဖစ္သို႔ ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးဆက္အားလံုးသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္မႈႏွင့္ တာေ၀းပစ္ဒံုးမ်ား ပစ္လႊတ္မႈအား ရပ္ဆိုင္းရန္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ေၾကညာခ်က္သည္ အလြန္အမင္း အေရးပါေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္တြင္ ႏ်ဴကလီးယားကင္းစင္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာေျခလွမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းက ထိပ္သီးအၿပီးတြင္ ခ်ီးက်ဴးေျပာခဲ့သည္။

■ ကိုရီးယားစစ္ပဲြ ထာ၀ရအဆံုးသတ္ႏုိင္ေရး  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖင့္ ကိုရီးယားစစ္ပဲြကို အဆံုးသတ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၆၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ ထိုစစ္ပဲြကို ထာ၀ရအဆံုး သတ္ပစ္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ရရွိႏုိင္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းသြားမည္ဟု ကုိရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ထိပ္သီးအၿပီးေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက ပူးတဲြေၾကညာခ်က္တြင္ ကတိျပဳခဲ့သည္။

ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးသည္ ထိုအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ႏွင့္ပါ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးတဲြေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

■ မြန္းက ျပံဳယမ္းသို႔ ယခုႏွစ္အတြင္း သြားေရာက္မည္

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းက ယခု ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပံဳယမ္းသို႔ သြားေရာက္မည္ဟု ႏွစ္ဖက္စလံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မြန္း၏ႏိုင္ငံေရးဆရာျဖစ္သူ ကြယ္လြန္သူ သမၼတေဟာင္းႏိုမူဟြန္းက ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ကိုရီးယား ထိပ္သီးအတြက္ ျပံဳယမ္းသို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၁ ႏွစ္ခန္႔ အၾကာတြင္ မြန္းသည္ လာမည့္ေဆာင္းဦးတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

■ ကဲြကြာမိသားစု၀င္မ်ား ၾသဂုတ္တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္

ထို႔ျပင္ ၁၉၅၀-၅၃ ကုိရီးယားစစ္ပဲြေၾကာင့္ ကဲြကြာခဲ့ေသာ မိသားစုေဆြမ်ဳိးမ်ား  ျပန္လည္ဆံုစည္းပဲြတစ္ခုကိုလည္း က်င္းပမည္ဟု ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံက ပူးတဲြထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားရွိ မိသားစု၀င္ ၅၇၀၀၀ ခန္႔သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားဘက္ ျခမ္းတြင္ ေနထိုင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထိုပဋိပကၡမွ က်န္ရွိေနဆဲ စိတ္လႈပ္ရွားထိခိုက္မႈအျဖစ္ဆံုး အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၿပီးဆံုးသည့္ ဂ်ပန္လက္နက္ခ်ေသာေန႔ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးေန႔ျဖစ္ေသာ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ကြဲကြာ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ဆံုစည္းပဲြကို က်င္းပရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

April 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.