<

ဂ်ာမနီပါလီမန္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္အား စတုတၳေျမာက္သက္တမ္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္

မတ္ ၁၄ ရက္က ဘာလင္ရိွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္(လယ္)အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဥေရာပအင္အားအႀကီးဆံုးစီးပြားေရး ဂ်ာမနီတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကယ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္၌ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္ရန္ ႏွစ္၀က္ခန္႔ ခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးပမ္းခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဂ်ာမနီပါလီမန္က ၎အား စတုတၳေျမာက္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းအတြက္ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဘာလင္ရိွ ပါလီမန္ Reichstag တြင္ မဲခြဲမႈ၌ ေထာက္ခံမဲ ၃၆၄ မဲ၊ ဆန္႔က်င္မဲ ၃၁၅ မဲႏွင့္ ပ်က္ကြက္မဲကိုးမဲတို႔ျဖင့္ မာကယ္အား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး မာကယ္အား သမၼတ ဖရန္႔ေ၀ါလ္တာ စတိုင္းမိုင္ယာက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တရား၀င္ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္။

၀ါရင့္ေခါင္းေဆာင္မာကယ္အတြက္ ယခုအခမ္းအနားသည္ ၎၏၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္း ၁၂ ႏွစ္အတြင္း အနက္႐ိႈင္းဆံုးပဋိပကၡျဖစ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္၌ ရွည္ၾကာေသာႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လိပ္ခဲတည္းလည္းအေျခအေနကို အဆံုးသတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ယာယိမ္းအမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီမ်ားက အားေကာင္းမႈေၾကာင့္ အဓိကႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အားေလ်ာ့ေစခဲ့ကာ မာကယ္၏ အာဏာရညြန္႔ေပါင္းကလည္း အမတ္ေနရာအမ်ားစုရရိွထားမႈကို ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ မာကယ္သည္ ဗဟိုလက္၀ဲယိမ္း ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SPD) ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕ရန္ ဖိအားၾကံဳခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီတြင္ Groko ဟု အမည္ေျပာင္ေပးခံထားရေသာ ယင္းညြန္႔ေပါင္းအစိုးရသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္ဟု အခိုင္အမာဆိုထားေသာ္လည္း ၎တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္သည္ သက္တမ္းလယ္၌ပင္ က်ဳိးပ်က္သြားႏုိင္သည့္ အေနအထားအတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုပေပ်ာက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။

၎၏ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕သစ္တြင္ NLD ပါတီက အလြန္အမင္းအေရးပါေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးရာထူးမ်ားကို ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္းက ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရသည့္ ေျခာက္လၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းအၿပီး မတ္ ၂၂ ႏွင့္ ၂၃ ရက္တို႔တြင္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ ထိပ္သီးမတိုင္မီ မာကယ္သည္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ပါရီသို႔သြားေရာက္၍ ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ဥေရာပသမဂၢ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပသမဂၢအား အားသစ္ျပန္ေလာင္းရန္ႏွင့္ အေနာက္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ အမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီမ်ား အားေကာင္းလာမႈမ်ားကို တန္ျပန္ရန္ပါ၀င္ေသာ မက္ခရြန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္မ်ားကို မာကယ္၏ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရသစ္က ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ ေနတိုးအဖြဲ႕အား ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲမည္ဟု အေမရိကန္သမၼတက ၿခိမ္းေျခာက္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအား ကာကြယ္မႈကို တိုးျမႇင့္သင့္ေၾကာင္း မာကယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ကာကြယ္ေရး၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈႏွင့္ ဥေရာပေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ ထူေထာင္ရန္ ကဲ့သို႔ေသာ က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မာကယ္က တိုက္တြန္းထားသည္။

March 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.