<

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္အား စစ္ဘက္က သစၥာရွိၾကရန္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္း တုိက္တြန္း

မတ္ ၁၁ ရက္က ေပက်င္းရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပသည့္ NPC သုိ႔တက္ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္စစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

တစ္သက္တာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အပ္ႏွင္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ တစ္ရက္အၾကာ မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္းက တ႐ုတ္စစ္ဘက္သည္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ရွီ၏ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အယူအဆကိုလည္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲသို႔ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

စစ္တပ္တစ္ခုလံုးသည္ အဆိုပါဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အသိရွိမႈကို ခိုင္မာေစရန္၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အႏွစ္သာရကုိျမႇင့္တင္ရန္၊ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား သစၥာရွိေသာ၊ တာ၀န္သိသိလိုက္နာေသာ၊ ခုိင္ခုိင္မာမာကာကြယ္ေပးသူျဖစ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္၏လက္ညိႇဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္ ပါလီမန္က သမၼတသက္တမ္းအား ၁၀ ႏွစ္ကန္႔သတ္ထားမႈအား ပယ္ဖ်က္ရန္ ရွီ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈတြင္ “ေခတ္သစ္အတြက္ တ႐ုတ္သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒအေပၚ ရွီက်င္ပင္း၏အယူအဆ” ကိုလည္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲသို႔ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ၁၄ ႏွစ္အတြင္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကြယ္လြန္သူေခါင္းေဆာင္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က ကမကထျပဳ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ စုေပါင္းဦးေဆာင္မႈႏွင့္ အစဥ္လုိက္ ဆက္ခံမႈေခတ္ကို ေျပာင္းျပန္လုပ္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ဘက္၏အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္ေသာ ရွီသည္ ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနက် အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) ၌ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PLA) ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔တုိက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွီသည္ အစဥ္အလာေမာ္၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္လ်က္ ေဆြးေႏြးစားပဲြ၀ိုင္း၏ထိပ္တြင္ ေနရာယူခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားစုႏွင့္မတူသည္မွာ တ႐ုတ္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ထက္ အာဏာရကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ အျမဲတမ္းထားရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ရွီသည္ တ႐ုတ္စစ္ဘက္အား ေခတ္မီတုိက္ခုိက္ေရးတပ္ဖဲြ႕အျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကို ေဖာ္ေဆာင္မႈ၌ ဦးစီးခဲ့သည္။ ရွီက မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း စစ္ဘက္၏ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံကုိ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။ ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ စစ္ဘက္ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေနရာမ်ား၌ ရွီအား သစၥာခံသူမ်ားျဖင့္ အစားထုိးျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားေသာ ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ထုတ္ပယ္ျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။

ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ စစ္ဆန္ေသာလက္နက္ရဲတပ္ဖဲြ႕အား ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ရာ ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားပါက ရဲတပ္ဖဲြ႕အား အသံုးျပဳႏုိင္သည့္အလားအလာကို စိုးရိမ္မႈမွ အစပ်ဳိးျခင္းျဖစ္ႏုိင္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

March 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.