<

ရွီက်င္ပင္း ရာသက္ပန္သမၼတ ျဖစ္လာေစရန္ တ႐ုတ္ပါလီမန္က လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့

မတ္ ၁၁ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ပထမအစည္းအေ၀းအတြင္း သမၼတသက္တမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္ဖယ္ရွားရန္ မဲေပးေနသည့္ ရွီက်င္ပင္း (Photo – AFP)

တ႐ုတ္ပါလီမန္သည္ မတ္ ၁၁ ရက္က သမၼတသက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ကို ဖယ္ရွားဖ်က္သိမ္းေပးလိုက္သျဖင့္ ရွီက်င္ပင္းအတြက္ ရာသက္ပန္ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ေရးမွာ ေသခ်ာသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ အျဖစ္ေျပာင္းလဲမည့္ စိတ္ကူးမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ရန္ ရွီက်င္ပင္းလက္ထဲသို႔ အာဏာအားလံုးနီးပါး ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတည္ေထာင္သူ ေမာ္စီတံုး၏ ဆူဆူပူပူျဖစ္ေစခဲ့ေသာ တစ္ဦးတည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံထဲ၌ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ေဆာင္ၾကဥ္းေရးအတြက္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္သည္ အာဏာကို အစီအစဥ္တက် ဆက္ခံျခင္းႏွင့္ စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ကို အသက္သြင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုျပဳျပင္မႈေၾကာင့္ ထိုစနစ္မ်ားအားလံုးမွာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။

သမၼတသက္တမ္း ကန္႔သတ္မႈကို ဖယ္ရွားရန္ သမိုင္း၀င္ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးသည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ မၾကံဳစဖူး ေ၀ဖန္ကန္႔ကြက္မႈ အေျမာက္အျမား ေပၚထြက္လာေစခဲ့ေသာ္လည္း လက္ညႇိဳးေထာင္ ေခါင္းညႇိတ္ ပါလီမန္ထဲတြင္ ေထာက္ခံမဲ၂၉၅၈ မဲ၊ ဆန္႔က်င္မဲ ႏွစ္မဲ၊ ၾကားေနမဲ သံုးမဲျဖင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ အတည္ျပဳလိုက္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေပက်င္းရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈတြင္ ရွီသည္ ပထမဆံုး မတ္တတ္ထရပ္ကာ အနီေရာင္မဲပံုးထဲသို႔ မဲထည့္ခဲ့သည္။ သမၼတသက္တမ္းအား ငါးႏွစ္သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ကန္႔သတ္ထားျခင္းကို ဖယ္ရွားရန္ မဲတစ္ခုခ်င္းစီအား ေရတြက္ၿပီး တိုင္းအမ်ဳိးသားျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ လက္ခုပ္လက္ ၀ါးတီးၿပီး ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။

၁၄ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြံ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးသည္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကို လြယ္လြယ္ကူကူ ျဖတ္သန္းသြားႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယခင္ကတည္းက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတိ၏ အမိန္႔မ်ားကို ရာစုႏွစ္၀က္ကာလအတြင္း တစ္ႀကိမ္မွ်ပင္ ျငင္းပယ္ဖူးျခင္း မရွိေသးေပ။

“ဒါဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေရးတႀကီး လိုလားေတာင့္တမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေဟေလာင္က်န္ျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ က်ဴးရွီက်န္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း ထိုျပဳျပင္မႈသည္ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေထာက္ခံမႈကို ရရွိခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္ ၆၄ ႏွစ္အရြယ္ ရွီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္ဆံုးရာထူးျဖစ္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးရာထူးကို ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက အာဏာကို စတင္ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရာထူးတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိေသာ္လည္း တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အစီအစဥ္တက် ဆက္ခံရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ရွီ မတိုင္မီက ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ က်န္ဇီမင္းႏွင့္ ဟူက်င္ေတာင္တို႔သည္ သမၼတသက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္စီ ထမ္းေဆာင္အၿပီးတြင္ ရာထူးမွ ဆင္းသြားခဲ့ၾကရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ သမၼတရာထူးမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အေဆာင္အေယာင္ရာထူးသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ရွီသည္ အာဏာကို ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ လက္လႊတ္ရမည့္သေဘာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္ ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ရွီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ၎၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ရာသက္ပန္ ႀကိဳးပမ္းသြားႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

Ref ; AFP

March 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.