ေတာ္၀င္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ထုိင္းဘုရင္က တုိက္႐ုိက္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရမည့္ ဥပေဒသစ္အာဏာသက္၀င္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္က ဘန္ေကာက္တြင္ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ဘုရင္ဘူမိေဘာအား ဂါရ၀ျပဳသည့္အခမ္းအနား၌ ေတြ႕ရေသာ ထုိင္းအိမ္ေရွ႕မင္းသား မဟာ၀ိဇယေလာင္ကြန္း (Photo: AFP)

ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီေသာ ေတာ္၀င္၏ ၾကြယ္၀မႈမ်ားအား ထိုင္းဘုရင္က တုိက္႐ုိက္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရမည့္ ဥပေဒသစ္သည္ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ အာဏာစတင္သက္၀င္ခဲ့ၿပီး ဘုရင္သစ္က ၎၏အာဏာကုိ ခုိင္မာေစရန္ ေနာက္ဆုံးႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံအား ဆယ္စုႏွစ္ခုနစ္ခုၾကာ အုပ္စုိးခဲ့ေသာ ဖခင္ျဖစ္သူ ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူလ်ာဒက္ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿပီးခဲ့ေသာေအာက္တုိဘာတြင္ ထီးနန္းဆက္ခံခဲ့သည့္ ဘုရင္မဟာ၀ိဇယေလာင္ကြန္းသည္ ကမၻာတြင္ အႀကီးမားဆုံးၾကြယ္၀မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုကုိ ဆက္ခံခြင့္ရခဲ့သည္။ ထုိင္းဘုရင္မိသားစုအား ေ၀ဖန္ျခင္းႏွင့္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စိစစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ေတာ္၀င္အသေရဖ်က္မႈဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေပးထားၿပီး နန္းေတာ္၏ ၾကြယ္၀မႈကုိလည္း ေၾကညာခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိင္းေတာ္၀င္မိသားစု၏ ၾကြယ္၀မႈသည္ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၃၀ ႏွင့္ ဘီလ်ံ ၆၀ အၾကားရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံး ေတာ္၀င္မိသားစုမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိမ္ျခံေျမပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ အဓိကကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားအျပားပါ၀င္ေသာ ဧရာမရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစုစုျဖစ္သည့္ ယင္းၾကြယ္၀မႈ၏အမ်ားစုအား Crown Property Bureau (CPB) ကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာသီတင္းပတ္တြင္ အာဏာသိမ္းစစ္အစုိးရ၏ လက္ညႇိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ အာဏာစတင္သက္၀င္ခဲ့ေသာ CPB အားထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္အား နန္းေတာ္သတင္းစာက ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒသစ္တြင္ အဓိကအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္မွာ CPB အားႀကီးၾကပ္မည့္ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႕၀င္အားလုံးကုိ ခန္႔အပ္ခြင့္အား ထုိင္းဘုရင္ကုိ အပ္ႏွင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ဥပေဒအရ ယင္းေကာ္မတီ၏ဥကၠ႒သည္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သည္။

ယခုဥပေဒသစ္အရ ယင္းလုိအပ္ခ်က္အား ဖယ္ရွားလုိက္ၿပီး ဘုရင္၀ိဇယေလာင္ကြန္းက ၎ႏွစ္သက္သူအား ေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ လြတ္လပ္စြာ ခန္႔အပ္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းဥပေဒအား ေျပာင္းလဲမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၉ ႏွစ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္လည္းျဖစ္သည္။

ထုိင္းဘုရင္သစ္၏႐ုံးမွ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္အစုိးရသည္ ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ ဘုရင္သည္ ျပည္ပသုိ႔သြားေရာက္စဥ္ ၎ေနရာတြင္ ရင္ခြင္ပုိက္အုပ္စုိးသူ ခန္႔အပ္စရာမလုိဘဲ သြားခြင့္ျပဳသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုလည္း ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဘုရင္၀ိဇယေလာင္ကြန္းသည္ ယခင္ကအစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ဘက္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိေသာ နန္းေတာ္ေရးရာႏွင့္ လုံျခံဳေရးကုိ ႀကီးၾကပ္သည့္ နန္းေတာ္ေအဂ်င္စီငါးခုအား တုိက္႐ုိက္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္လည္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Writer: 
Ref: AFP