<

ျပင္သစ္က အျငင္းပြား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ထုတ္ျပန္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က ပါရီတြင္ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအား လက္ခံသည့္ စင္တာတစ္ခုအျပင္ဘက္၌ ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈမ်ားကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္ျမႇင့္တင္ေရး အၾကံျပဳထားသည့္ အျငင္းပြား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပင္သစ္အစိုးရက ပထမဆုံးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒသည္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအား ေနရပ္ျပန္ပို႔မႈျဖစ္ေစမည္ဟု အာဏာရပါတီမွ ဥပေဒျပဳအမတ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေ၀ဖန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္သစ္အစိုးရက ဥပေဒသစ္သည္  အလုံးစုံ ဟန္ခ်က္ညီမႈရွိသည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒၾကမ္းသည္  ဖိႏွိပ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု NGO မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပင္သစ္သမၼတမက္ခရြန္၏  အလယ္အလတ္၀ါဒီ အစိုးရအဖြဲ႕က ဥပေဒသစ္သည္ ျပင္သစ္၌ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀ရရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို သီးျခား ခြဲထုတ္ေပးေရးအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ စနစ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ နယ္သာလန္ႏွင့္ ဆြီဒင္ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အလားတူ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း ျပင္သစ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဂ်ရတ္ကိုလန္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အသက္ ၄၀ အရြယ္ မက္ခရြန္သည္ ယမန္ႏွစ္ ေမလက သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးျပႆနာသည္ ၎၏ သမၼတတာ၀န္တြင္ အေရးအႀကီးဆုံး တာ၀န္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

မူ၀ါဒသစ္သည္ လူသားဆန္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔ကို ဟန္ခ်က္ညီစြာေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း မက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ခိုလံႈခြင့္ႀကိဳးပမ္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ရန္ ဥပေဒသစ္က ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး  ခုိလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈ မေအာင္ျမင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ရက္ ၉၀ အထိ ထိန္းသိမ္း ခံထားရႏုိင္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းကာလကို ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡ သည္မ်ားအား ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ ပုိမိုလြယ္ကူေစမည္ျဖစ္သည္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒၾကမ္းကို ဧၿပီ၌ ပါလီမန္တြင္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားကို သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လက္၀ဲမ်ားက ဥပေဒၾကမ္းသည္ဖိႏွိပ္လြန္းသည္ဟု ေျပာၾကားၿပီး လက္ယာစြန္း အတုိက္အခံတို႔ကမူ ယင္းဥပေဒၾကမ္းသည္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလြန္းသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

February 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.