<

၀န္ထမ္းရွားပါးလာေသာ ဂ်ပန္တြင္ ဆႏၵအေလ်ာက္ အၿငိမ္းစားယူႏိုင္ေသာ အသက္ကို ၇၀ ေက်ာ္အထိ တိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ေန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က တုိက်ဳိရွိ ဂင္ဇာတြင္ စားေသာက္ဆုိင္၏ စားဖြယ္စာရင္းကို ၾကည့္ေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုတစ္ဦး (Photo – AFP)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမား အလြန္အမင္းရွားပါးလာမႈ၊ လူမႈဖူလံုေရးစရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္   သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ တိုးပြားလာၿပီး အခြန္ရရွိမႈက်ဳံ႕လာမႈတို႔အား ႐ုန္းကန္ေနရေသာေၾကာင့္  ျပည္သူမ်ားအား အၿငိမ္းစားယူသည့္ အသက္အရြယ္ကို ၇၀ ေက်ာ္အထိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကိုအစိုးရက သေဘာတူခဲ့သည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစိုးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အသက္ ၇၀ အရြယ္တြင္ ၎တို႔၏ ပင္စင္မ်ားကို စတင္ထုတ္ယူရန္ ဖိအားေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ယင္းအစား အၿငိမ္းစားယူမည့္ အခ်ိန္အား ေရႊ႕ဆိုင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္း ၃ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔အတြက္ မျဖစ္မေန အၿငိမ္းစားယူရမည့္အသက္ကို လက္ရွိ အသက္ ၆၀ မွ ၆၅ ႏွစ္သို႔ တိုးျမႇင့္မည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ၎တို႔ပင္စင္စယူမည့္ အသက္အရြယ္ကို ၆၀ ႏွစ္ႏွင့္ ၇၀ ႏွစ္အၾကား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ မ်ားျပားလာမႈ၊ အလုပ္သမားရွားပါးမႈမွသည္ လူမႈဖူလံုေရးအသံုး စရိတ္ျမင့္တက္မႈ စသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား အား မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည္ကို ယင္းမူ၀ါဒမ်ားက သဲလြန္စမ်ား ေပးေကာင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့တြင္ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္ေမြးဖြားႏႈန္းသည္ စတင္မွတ္တမ္းယူသည့္ လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အနိမ့္ဆံုးက်ဆင္းခဲ့သည္။ ဂ်ပန္လူဦးေရသည္ လက္ရွိတြင္ ၁၂၇ သန္းရွိရာမွ လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုတြင္ ၈၈ သန္းအထိ က်ဆင္းႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု အစိုးရက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ လူမႈပထ၀ီအလားအလာ ေမွးမွိန္မႈႏွင့္အတူ တင္းက်ပ္သည့္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ၀န္ေလးမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္၌ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆုိးရြားဆံုး အလုပ္သမားရွားပါးမႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားက အက်ပ္႐ိုက္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အာေဘးက စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ၎၏ အလုပ္လုပ္သည့္ပံုစံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးခ်ိန္တြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ေနထိုင္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းမ်ားကို အသက္ ၆၀ အရြယ္တြင္ အၿငိမ္းစားယူရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ ယင္းစနစ္က အလုပ္သမားမ်ားကို ဘြဲ႕ယူမႈမွသည္ အၿငိမ္းစားယူသည္အထိ အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အစဥ္အလာ jobs-for – life အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု၏ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ အၿငိမ္းစားယူမည့္ အသက္အရြယ္ကို တိုးျမႇင့္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ႐ိုက္တာ၏ ယမန္ႏွစ္ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ျပသခဲ့သည္။

Ref ; Reuters


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.