ကမၻာတစ္၀န္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ အိုးအိမ္မဲ့ ၆၅ ဒသမ ၆ သန္းအထိ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့

ဇြန္ ၁၆ ရက္က မုိဆူးရွိ Nineveh International ဟုိတယ္အနီး ယာယီစခန္းတစ္ခု၌ စုေ၀းေနေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသည့္ အီရတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား (Photo: AFP)

ဆီးရီးယားႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဆုိးရြားလာသည့္ ပဋိပကၡမ်ား၊ အင္အားသံုး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသူ အေရအတြက္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မတိုင္မီ စံခ်ိန္တင္အျဖစ္ ၆၅ ဒသမ ၆ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢက ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းပမာဏသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကထက္ ၃၀၀,၀၀၀ ခန္႔သာျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေျခာက္သန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာေအဂ်င္စီ (UNHCR) ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
    
ကမၻာ့ဒုကၡသည္မ်ားေန႔မတုိင္မီ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ယင္းအစီရင္ခံစာအရ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္း၌ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ခံယူရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာနယ္စပ္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးခဲ့သူ ၃ ဒသမ ၄ သန္း အပါအ၀င္ ကမၻာတစ္၀န္း အိုးအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူ ၁၀ ဒသမ ၃ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
    
ယင္းအေရအတြက္သည္ အခ်ိန္သံုးစကၠန္႔တိုင္း လူတစ္ဦးႏႈန္းက အိုးအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့ရမႈႏွင့္ ညီမွ်ေနေၾကာင္း UNHCR ကေထာက္ျပခဲ့သည္။ ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာခဲ့ရသူအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ထြက္ေျပးခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းအိုးအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူမ်ား (IDPs) မ်ားဟုသတ္မွတ္ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္မတိုင္မီ ကမၻာတြင္ ျပည္တြင္းအိုးအိမ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူ အေရအတြက္သည္ ၄၀ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ဆီးရီးယား၊ အီရတ္ႏွင့္ ကိုလံဘီယာတုိ႔မွ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းအေရအတြက္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္မတိုင္မီကရွိခဲ့ေသာ IDP ၄၀ ဒသမ ၈ သန္းထက္အနည္းငယ္သာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
    
ကေလးမ်ား ထက္၀က္ပါ၀င္ေသာ ေနာက္ထပ္ ၂၂ ဒသမ ၅ သန္းသည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ အျမင့္ဆံုးပမာဏအျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ေၾကာင္း UNHCR အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
    
ေျခာက္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡ တစ္ခုတည္းကပင္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္တည္း၌ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသူ ၈၂၅,၀၀၀ အပါအ၀င္ ျပည္ပေရာက္ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္ ၅ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ကမၻာတြင္ ဒုကၡသည္အမ်ားဆံုး ထြက္ေျပးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူ ၆ ဒသမ ၃ သန္း ႏွင့္ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက ဆီးရီးယားျပည္သူ အားလံုး၏သံုးပံုႏွစ္ပံုနီးပါးသည္ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယင္းအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
    
ကမၻာတြင္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေနရပ္ပစ္ေျပးရမႈပဋိပကၡ တစ္ရွိန္ထိုးျမင့္တက္လာခဲ့သည့္ ေတာင္ဆူဒန္ရွိ အေျခအေနကိုလည္း UNHCR ကတပ္လွန္႔ခဲ့သည္။

Writer: 
Ref: AFP