<

ေဟတီတြင္ Oxfam ၏ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုအၿပီး ဥေရာပသမဂၢက အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႕မ်ားအား သတိေပး

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္က ဂလက္စကိုရိွ Oxfam စာအုပ္ဆုိင္တစ္ဆိုင္၏ ဆိုင္းဘုတ္အား ႐ုိက္ကူးထားစဥ္ (Photo: AFP)

ေဟတီတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ ၿဗိတိန္၏အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႕ Oxfam ၏၀န္ထမ္းမ်ားက ျပည့္တန္ဆာမ်ားအား ေခၚယူခဲ့သည့္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့အၿပီး ဥေရာပသမဂၢက Oxfam အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ယင္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုအား ရွင္းလင္းရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး အကူအညီေပးေရးအဖဲြ႕မ်ားသည္ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာစံမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ရန္ပံုေငြမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတိေပးခဲ့သည္။

Oxfam အဖဲြ႕အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အကူအညီယူ႐ို ၂၅ သန္းေက်ာ္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ အဓိကအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလွဴရွင္ျဖစ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢက အင္န္ဂ်ီအိုမိတ္ဖက္မ်ား၏ မေလ်ာ္ကန္ေသာအျပဳအမူမ်ားအား လံုး၀လက္သင့္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အင္အားျပင္းငလ်င္ဒဏ္ ခံစားခဲ့ရသည့္ ေဟတီအတြက္ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဥေရာပသမဂၢက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ Oxfam အဖဲြ႕အား ယူ႐ို ၁ ဒသမ ၇ သန္းေပးအပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယင္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုအား ဖံုးကြယ္ထားျခင္းမရွိဟု Oxfam အဖဲြ႕၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ မာ့ခ္ဂိုရင္းက အခိုင္အမာေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၀န္ထမ္း ၅၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ Oxfam အဖဲြ႕က လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အလဲြသံုးစားျပဳမႈမ်ားအား တုိက္ဖ်က္ရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈသစ္မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုအတြက္ ေျဖရွင္းမႈအား နားေထာင္ရန္ Oxfam အဖဲြ႕ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္၏အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန (DFID) က ယင္းအဖဲြ႕ႏွင့္ဆက္ဆံမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ DFID က ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ Oxfam အဖဲြ႕အား ယူ႐ို ၃၆ သန္း (ေဒၚလာ ၄၄ သန္း) နီးပါးေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေဟတီႏွင့္ ခ်ဒ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႔အားဖံုးကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာသီတင္းပတ္၌ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီးေနာက္ Oxfam အဖဲြ႕၏ ဒုတိယအမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ပင္နီေလာရင့္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ယင္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုသည္ Oxfam ၏ ေဟတီဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴး ႐ိုလန္းဗန္ဟူ၀ါမီရန္း အပါအ၀င္ အကူအညီေပးေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္အဖဲြ႕က ငွားရမ္းထားသည့္ အိမ္ႀကီးတစ္လံုးအား အဖဲြ႕တံဆိပ္တီရွပ္မ်ားသာ ၀တ္ထားေသာျပည့္တန္ဆာမ်ားေခၚယူ၍ ယာယီျပည့္တန္ဆာအိမ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြခံရမႈကို အဓိကထားျခင္းျဖစ္သည္။

Oxfam အဖဲြ႕သည္ ၿဗိတိန္၏အႀကီးဆံုးႏွင့္ အထင္ရွားဆံုးအကူအညီေပးေရး အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္၌ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ေဟတီကလည္း Oxfam အဖဲြ႕အား ျပစ္မႈဆုိင္ရာ စဲြခ်က္မ်ားစဲြဆိုရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

February 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.