<

လူငယ္မ်ားအား Facebook ၏ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မႈ အလ်င္အျမန္က်ဆင္းလာေန

Photo: AP

အေမရိကန္တြင္ လူမႈမီဒီယာႀကီး Facebook သည္ လူငယ္အသံုးျပဳသူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္မႈေလ်ာ့က်လာေစၿပီး ယခင္ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ပင္ လူငယ္သံုးစြဲသူမ်ား လ်င္ျမန္စြာေလ်ာ့က်လာေနေၾကာင္း သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိဘအရြယ္မ်ားႏွင့္ ဘိုးဘြားအရြယ္မ်ားက Facebook ပို၍သံုးစြဲလာေနေသာ္လည္း လူမႈမီဒီယာအသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Snapchat သည္ Facebook ထံမွ လူငယ္ပရိသတ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာဆြဲေဆာင္လာေနေၾကာင္း eMarketer က ထုတ္ျပန္ေသာအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လူငယ္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္မႈႏွင့္ ရွိဆဲလူငယ္အသံုးျပဳသူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္အတြက္ Facebook သည္ အက်ပ္အတည္းၾကံဳေနရေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာက ထင္ဟပ္ျပသခဲ့သည္။

အေမရိကန္တြင္ Facebook ကို သံုးစြဲသူမ်ားအနက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္အုပ္စုသည္ ယခုႏွစ္၌ ၅ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်ဆင္းမႈျဖစ္မည္ဟု eMarketer က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္တြင္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၇ အရြယ္အုပ္စု၏ ထက္၀က္ေအာက္သာ Facebook တြင္ တည္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ယမန္ႏွစ္က ထိုအသက္အရြယ္အုပ္စု Facebook သံုးစြဲမႈသည္ ၅ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သုေသတနက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္လည္း အသက္ ၁၂ ေအာက္အရြယ္မ်ား Facebook သံုးစဲြမႈသည္ ၉ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံက်ဆင္းမည္ဟု eMarketer က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုေရစီးေၾကာင္းသည္ ၂၀၁၉ ႏွင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေနမည္ဟု အစီရင္ခံစာကခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး အေမရိကန္တြင္ အသက္ ၂၅ ေအာက္ အရြယ္အားလံုးသည္ Facebook ကိုသံုးစြဲမႈ က်ဆင္းလာေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကဆိုခဲ့သည္။

Facebook သည္ ယခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္ ၂ သန္းခန္႔ကိုဆံုး႐ႈံးႏုိင္ၿပီး ယင္းလူငယ္မ်ားကို Snapchat ႏွင့္ Instagram တို႔က အဓိကဆြဲေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ Snapchat သည္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္ ၁ ဒသမ ၉ သန္းခန္႔ ထပ္မံတိုးလာဖြယ္ရွိၿပီး Instagram တြင္ ၁ ဒသမ ၆ သန္း ထပ္တိုးလာမည္ဟု eMarketer က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Facebook သည္ ယခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေစ်းကြက္၌ အသံုးျပဳသူအမ်ားဆံုး လူမႈမီဒီယာအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳသူ ၁၆၉ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ရွိေနမည္ဟု eMarketer က ဆိုသည္။ လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားလာေနေသာ Instagram သည္ အေမရိကန္တြင္ သံုးစြဲသူ ၁၀၄ ဒသမ ၇ သန္းရိွမည္ျဖစ္ၿပီး Snapchat က အသံုးျပဳသူ ၈၆ ဒသမ ၅ သန္းအထိရွိလာမည္ဟု ထုိအစီရင္ခံစာက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

February 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.