<

အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ျမန္မာတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား ပိတ္ဆို႔ရန္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ဘာလူခါလီဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ဦးတည္သြားေနေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ား (Photo: AFP)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးအရ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ရာတြင္ တာ၀န္ရွိေသာ  ျမန္မာတပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထားလ်က္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ခရီးသြား ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးတို႔ကို ထရန္႔အစိုးရအဖြဲ႕အတြက္ လြယ္ကူသြားေစရန္ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္က ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းေန႔ မွာပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ က ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ လူနည္းစု ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္မႈမ်ား ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုဥပေဒၾကမ္း စတင္သက္၀င္လာပါက ျမန္မာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒအရ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌာနမ်ားက သက္ဆုိင္ရာအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အဆုံးသတ္ၿပီဟု အတည္မျပဳမခ်င္း ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ေရးအရပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ဳိ႕ေသာပုံစံမ်ားကို ပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုဥပေဒၾကမ္းကို အထက္လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေကာ္မတီက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးက႑မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေထာက္ခံကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အရပ္ သားအစိုးရအဖြဲ႕တစ္ရပ္ထံသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈကိုလည္း အားေပးထားသည္။

ARSA ဟု ေခၚေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရဲစခန္းမ်ားအား တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈကို တုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္  ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္မ်ားက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ နီးပါး ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးသည္  ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားႏွင့္ အရပ္သား မခြဲျခားဘဲ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္ မီး႐ိႈ႕ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔က ယင္းရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားသည္ လူမ်ဳိးစုလုိက္ သုတ္သင္မႈေျမာက္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရက စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴး လြန္သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားအား စုံစမ္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္မည့္  ကုလသမဂၢ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ကို တားဆီးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ေတြနဲ႔ တျခားလူနည္းစုေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ပမာဏဟာ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္”ဟု အထက္လႊြတ္ေတာ္ လက္နက္ကုိင္ ဌာနမ်ားေကာ္မတီဥကၠ႒ ဂြၽန္မက္ကိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

February 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.