ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတးက ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအား ပိတ္ပင္ခ်က္ ထုတ္ျပန္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က မနီလာရွိ ကုန္တိုက္တစ္ခုအျပင္ဘက္တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး (Photo: AP)

ဖိလစ္ပိုင္ရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္မႈကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပိတ္ပင္ရန္အတြက္ သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးသည္ သမၼတအမိန္႔တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာရွတြင္ ယခင္ကတည္းက အတင္းက်ပ္ဆံုးမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္၏ ေဆးရြက္ႀကီးဆန္႔က်င္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ ပိုမိုတင္းက်ပ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအမိန္႔အရ အကာအရံရွိေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာမ်ား အားလံုး၌ စီးကရက္ေသာက္သံုးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား အားလံုးကို ပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ပန္းျခံႏွင့္ ကေလးမ်ားစုေ၀းရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ မီတာ ၁၀၀ အကြာ (၃၃၀ေပ) တြင္လည္း စီးကရက္ ေသာက္သံုးျခင္းကို ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၁၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမိန္႔စာထဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုပိတ္ပင္မႈသည္ ရက္ ၆၀ အတြင္း အသက္၀င္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္က ဖိလစ္ပိုင္သမၼတျဖစ္လာသည့္ ဒူတာေတးသည္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၏အသက္ကို ဆံုး႐ႈံးေစခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး ႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပြဲတစ္ရပ္ကို ဆင္ႏႊဲေနမႈေၾကာင့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္သည္။ ဒူတာေတးသည္ သမၼတျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းပင္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ပိုမို စနစ္တက်ရွိေစေရးအတြက္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းကို ပိတ္ပင္မည့္အေၾကာင္းကို ကတိေပးခဲ့သည္။ ၎က ပိတ္ပင္မည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေသာ အျခားစည္းမ်ဥ္းမ်ားထဲတြင္ ညအခ်ိန္တြင္ ကာရာအိုေက သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ နံနက္ ၂ နာရီ ေနာက္ပိုင္း လူျမင္ကြင္းတြင္ အရက္ေသစာ ေသာက္သံုးျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းပိတ္ပင္မႈတို႔ကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ရေသးေပ။

ဒူတာေတးသည္ သမၼတမျဖစ္မီ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ဒါဗာအိုတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အျဖစ္ ကာလရွည္ၾကာစြာ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကပင္ ထင္ရွားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဒူတာေတးက ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ဖိလစ္ပိုင္ၿမိဳ႕ျပ ေနရာမ်ားကို ေနေပ်ာ္ၿပီး လံုျခံဳမႈရွိသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမည္ဟုလည္း ဆိုေနသည္။

သို႔ေသာ္ ေ၀ဖန္သူမ်ားကမူ ဒူတာေတးသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေနရာတြင္ ၎၏ မူးယစ္ေဆးစစ္ပြဲျဖင့္ အစားထိုးလိုက္သည္ဟု စြပ္စြဲေနၾကသည္။ ထိုမူးယစ္ေဆး စစ္ပြဲအတြင္း ရဲႏွင့္ ေစတနာ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲသူ (သို႔မဟုတ္) ေရာင္း၀ယ္သည္ဟု သံသယရွိသူမ်ားကို တရားလက္လြတ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကတည္းက ေဆးရြက္ႀကီးေၾကာ္ျငာမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားထဲတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ေဆးလိပ္ဘူးခြံမ်ားေပၚတြင္ ပံုမ်ားျဖင့္ ထင္ထင္ရွားရွား ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ဟု ဥပေဒထုတ္ထားၿပီး ေဆးလိပ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေျမာက္ျမားစြာေသာ အခြန္မ်ား ေကာက္ခံေနသည္။

Writer: 
Ref: AFP