ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၅ ႏုိင္ငံ၏ ကမၻာ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးအဆင့္မ်ားကို ထုတ္ျပန္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၅ ရက္က ၀ါရွင္တန္တြင္ အစိုးရ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ၀က္ဘ္ဆုိက္ကို ၾကည့္႐ႈေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး (Photo: AFP)

ေမ ၁၉ ရက္၌ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၅ ႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ကေနဒါႏွင့္ ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ထိပ္ဆုံး ၁၀ ႏုိင္ငံအဆင့္ မ၀င္ခဲ့ဘဲ အေမရိကန္သည္ပင္လွ်င္ အဆင့္ ၃၅ သာ ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လူဦးေရ တစ္သန္းေက်ာ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ စာရင္းတြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံသည္ ထိပ္ဆုံးေနရာရရွိၿပီး ဆြီဒင္ႏွင့္ ေနာ္ေ၀တို႔က ကပ္လ်က္လုိက္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆင့္ ၈ ရရွိေသာ စပိန္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ အဆင့္ ၁၅ ရရွိေသာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံတို႔ အၾကားတြင္ တည္ရွိေသာ ေသးငယ္လွသည့္ အင္ဒိုရာႏုိင္ငံသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၌ စံထားစရာ ထိပ္ဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိဆဲျဖစ္သည္။

အုိက္စလန္ (အဆင့္ ၂)၊ ၾသစေၾတးလ် (အဆင့္ ၆)၊ ဖင္လန္ (အဆင့္ ၇)၊ နယ္သာလန္ (အဆင့္ ၉) တို႔ႏွင့္အတူ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ဘဏ္စနစ္တို႔အတြက္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ လူဇင္ဘတ္ႏုိင္ငံသည္ ပထမဆုံးအျဖစ္ အဆင့္ ၁၀ ရရွိကာ ထိပ္တန္း ၁၀ ႏုိင္ငံ စာရင္း ၀င္လာေၾကာင္း The Lancet ေဆးပညာဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပေသာ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္အရ သိရသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဂ်ပန္ (အဆင့္ ၁၁) တို႔မွလြဲ၍ ထိပ္ဆုံးအဆင့္ ၂၀ ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ ႏုိင္ငံတုိင္းနီးပါးက ကမၻာ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈပုံစံႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကေသာ အေနာက္တုိင္းဥေရာပမွ ျဖစ္ၾကသည္။

ရီပက္ဘလီကင္ကြန္ဂရက္က ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ လူေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီလ်က္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံရေစခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ လိုလားေနသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ၿဗိတိန္ (အဆင့္ ၃၀) ၏ ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြး အညႊန္းကိန္းသည္ ေရွာင္ရွားႏုိင္သည့္ သို႔မဟုတ္ စနစ္က်ေသာ ေဆး၀ါး ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ ထိေရာက္စြာ ကုသႏုိင္သည့္ ေရာဂါ ၃၂ မ်ဳိးေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈႏႈန္းကို အေျခခံထားၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ တိုးတက္မႈႏႈန္းကိုလည္း ေျခရာခံထားသည္။

အဆုိပါ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္းအားလုံးသည္ တိုးတက္မႈ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ အာဖရိကႏွင့္ သမုဒၵပုိင္းေဒသမွ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား အေျခခံ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ျခင္း၌ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ေနာက္တြင္ မ်ားစြာ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။
အာဖဂန္နစၥတန္၊ ေဟတီႏွင့္ ယီမင္ ႏုိင္ငံတို႔မွလြဲ၍ ေအာက္ဆုံးႏုိင္ငံ ၃၀ ထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးသည္ အာဖရိက ဆာဟာရ ေအာက္ပုိင္းေဒသမွျဖစ္ၾကၿပီး ဗဟိုအာဖရိကႏုိင္ငံသည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ အဆိုးဆုံးျဖစ္သည္။

“၂၅ ႏွစ္အတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အရည္အေသြးနဲ႔ ရရွိႏုိင္မႈမွာ တိုးတက္မႈေတြ ရွိလာေပမယ့္ အေကာင္းဆုံး ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ အဆုိးဆုံး ႏိုင္ငံေတြအၾကား မညီမွ်မႈက ႀကီးထြားလာပါတယ္” ဟု ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီလ်က္ ပါ၀င္သည့္ စုေပါင္းအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ၀ါရွင္တန္တကၠသိုလ္ က်န္းမာေရး တုိင္းတာမႈႏွင့္ တြက္ခ်က္မႈဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခရစၥတိုဖာမာေရးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Writer: 
Ref: AFP