<

အိႏိၵယက ႏိုင္ငံ၏အဆင္းရဲဆံုးလူ သန္း ၅၀၀ အတြက္ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ကို ေၾကညာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္က တီလန္ဂါနာျပည္နယ္ရွိ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံတြင္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ထားမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

အိႏၵိယအစိုးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုး လူသန္း ၅၀၀ အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ တင္သြင္းသည့္ေနာက္ဆံုး ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ေသာ ယခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ အိႏိၵယ၏ အဆင္းရဲဆံုးေသာ မိသားစုမ်ားသည္ ေဆး႐ုံတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇၈၅၅ ေဒၚလာ (႐ူပီး ၅၀၀၀၀၀) အထိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူႏုိင္မည္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး အာရြန္ဂ်ဳိက္တေလက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယသည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ဂ်ီဒီပီ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ သံုးစြဲၿပီး ကမၻာတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အသံုးစရိတ္ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အိႏၵိယအစိုးရက ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္ကို ဂ်ီဒီပီ၏ ၂ ဒသမ ၅ ရာခုိုင္ႏႈန္းအထိ ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

လတ္တေလာတြင္ အိႏၵိယအစိုးရသည္ ဆင္းရဲေသာမိသားစုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္ ႐ူပီး ၃၀၀၀၀ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုပမာဏသည္ က်န္းမာေရးစရိတ္မ်ားအတြက္ မေလာက္မငွ ျဖစ္ေနသည္။ အိႏိၵယအစိုးရသည္ အားလံုးအတြက္ လႊမ္းၿခံဳေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ခုကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးတက္ရရွိမည္ဟု အာရြန္ဂ်ဳိက္တေလက ပါလီမန္ဘတ္ဂ်က္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏိၵယ၏ အဆင္းရဲဆံုးလူ သန္း ၅၀၀ အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ အာမခံအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိႏၵိယ၏ ဆင္းရဲသူမ်ားက အားကိုးေနရသည့္ ေဒသႏၲရ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၁၉၀ နီးပါး သံုးစြဲရန္ လ်ာထားထားေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၂၅ ဘီလ်ံရွိေသာ အိႏိၵယသည္ ဆရာ၀န္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိဘဲ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္စြမ္းသည္ အဆံုးစြန္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အေသးစား ကုသမႈမ်ားအတြက္ပင္ လူနာမ်ားသည္ အၾကာႀကီး ေစာင့္ဆုိုင္းရသည္။ ထို႔ျပင္ ပုဂၢလိက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသပါက တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁၅ ေဒၚလာ (႐ူပီး ၁၀၀၀) ကုန္က်ႏိုင္သည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ၀င္ေငြႏွစ္ ေဒၚလာေအာက္သာရရွိေသာ ဆင္းရဲသူသန္း ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ထိုပမာဏသည္ မ်ားျပားေသာကုန္က်မႈျဖစ္သည္။

ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပည့္၀စြာရရွိရန္အတြက္ အိႏိၵယ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား ေရာင္းခ်ရျခင္း၊ ငွားရမ္းရျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္ကို အစိုးရက အလြန္စိုးရိမ္ေၾကာင္း ဂ်ဳိက္တေလက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏိၵယတြင္ ဆရာ၀န္ ၈၄၀၀၀၀ ခန္႔သာရွိၿပီး လူ ၁၆၇၄ ဦးလွ်င္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏႈန္းသာရွိသည္။ ထိုပမာဏသည္ လူ ၁၀၀၀ လွ်င္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးႏႈန္း ရွိရမည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က အၾကံျပဳထားသည္ထက္ နိမ့္က်ေနသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီသည္ အိႏိၵယ၏ အဆင္းရဲဆံုးသူမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ အားလံုးအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကတိတြင္ ထည့္သြင္း အာမခံထားသည္။

Ref: AFP

February 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.