<

အီးစီးကရက္ ေသာက္သံုးျခင္းက ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ ၅ ရက္က ပါရီတြင္ အီးစီးကရက္ေသာက္ေနသူတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

အီးစီးကရက္မွအေငြ႕သည္ ေဆးရြက္ႀကီးအေငြ႕ထက္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကာစီႏိုဂ်င္ပါ၀င္မႈနည္းေသာ္လည္း အီးစီးကရက္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ ဒီအန္ေအပ်က္စီးျခင္းကို ဦးတည္ေစသျဖင့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္ဟု အေမရိကန္ေလ့လာမႈတစ္ခုက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားသိပၸံအကယ္ဒမီမွထုတ္ျပန္သည့္ ထိုေလ့လာမႈတြင္ အီးစီးကရက္ေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္သာ မန္စီးကရက္တို႔၏ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခတို႔ကိုမူ ႏႈိင္းယွဥ္ျပထားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ဓာတ္ခြဲခန္းထဲတြင္ ၾကြက္မ်ားကို စမ္းသပ္ခ်က္အရ အီးစီးကရက္မီးခိုးႏွင့္ထိေတြ႕ခဲ့ေသာ ၾကြက္တို႔သည္ စစ္ထုတ္ထားသည့္ ေလကို႐ွဴ႐ိႈက္ထားသည့္ ၾကြက္တို႔ထက္ ႏွလံုး၊ အဆုတ္၊ ဆီးအိမ္တို႔၌ ဒီအန္ေအပ်က္စီးမႈ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။

လူ၏ အဆုတ္ႏွင့္ဆီးအိမ္မွဆဲလ္မ်ားသည္လည္း နီကိုတင္းဓာတ္၊ နီကိုတင္းမွ ဆင္းသက္လာသည့္ nitrosamineketone (NNK) တို႔ႏွင့္ထိေတြ႕ပါက အလားတူရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုဓာတ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ထားသည့္ ဆဲလ္မ်ားသည္ ပံုမွန္ဆဲမ်ားထက္ ပိုမိုေျပာင္းလဲႏိုင္ေျခရွိကာ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အီးစီးကရက္ရဲ႕အေငြ႕ဟာ ေဆးရြက္ႀကီးအေငြ႕ထက္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အီးစီးကရက္ေသာက္သူေတြဟာ မေသာက္သူေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ရင္ေတာ့ အဆုတ္နဲ႔ ဆီးအိမ္ကင္ဆာ၊ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခဟာ ပိုၿပီးျမင့္တက္ေနပါတယ္” ဟု နယူးေယာက္တကၠသိုလ္၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္းဆိုင္ရာ ေဆး၀ါးအင္စတီက်ဴမွ မြန္းေရွာင္တန္ဦးေဆာင္သည့္ ေလ့လာမႈအရသိရသည္။

ျပင္ပမွကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကမူ အီးစီးကရက္ေသာက္သံုးျခင္း၏ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈအစစ္အမွန္တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနေသးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

အီးစီးကရက္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ စီးကရက္ေသာက္သံုးမႈထက္ အႏၲရာယ္နည္းေသာ္လည္း လူငယ္မ်ားတြင္ စြဲလမ္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟု ယခုလအေစာပိုင္းက အေမရိကန္အမ်ဳိးသားသိပၸံအကယ္ဒမီကပင္ ထုတ္ျပန္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုသည့္ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားေသးသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အီးစီးကရက္ေသာက္သံုးျခင္း အေလ့အထ၏ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္မႈကို ယခုတိုင္ တိတိက်က်မသိရေသးေပ။ နီကိုတင္းအရည္ပါ၀င္သည့္ ဘတ္ထရီအသံုးျပဳေသာ ကိရိယာျဖစ္ေသာ အီးစီးကရက္ကို ေသာက္သံုးေနသည့္ အေမရိကန္ ၁၈ သန္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

January 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.