<

အာတိတ္အထိ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာကုန္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု အာတိတ္ပိုးလမ္းမအစီအစဥ္ကို တ႐ုတ္ တြန္းအားေပး

Photo: AFP

တ႐ုတ္သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါေသာ အာတိတ္ေဒသကို ၀င္ေရာက္ခြင့္ပိုမိုရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ယင္းေဒသအထိ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာကုန္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္းအား တြန္းအားေပးခဲ့ၿပီး “အာတိတ္ ပိုးလမ္းမ” အစီအစဥ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အာတိတ္ေဒသသည္ ပထ၀ီအေနအထားအရ တ႐ုတ္၏နယ္နိမိတ္မ်ားႏွင့္ အလြန္အမင္းေ၀းကြာသည္။ သို႔ေသာ္ ဧရာမ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕အရန္သိုက္မ်ားရွိေနၿပီး အလားအလာရွိေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အာရွအင္အားႀကီး တ႐ုတ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အလြန္အမင္း အေရးပါလာခဲ့သည္။

ေပက်င္းက ၎၏ ပထမဆံုး အာတိတ္စကၠဴျဖဴစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ေဒသတြင္း၌ အာတိတ္ေဒသအား ႐ႈျမင္ပံုကို ပြင့္လင္းစြာ မီးေမာင္းထိုးျပမႈလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းစကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အဓိက အာဂ်င္ဒါတစ္ခုမွာ သမၼတရွီက်င္ ပင္း၏ အမွတ္သညာျဖစ္ေသာ “ပုိးလမ္းမ” စီမံကိန္းကို ခ်ဲ႕ထြင္မႈလည္း ပါ၀င္သည္။

အာရွ၊ အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ ဥေရာပတို႔အၾကား အထည္အလိပ္၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားႏွင့္ အျခား ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား တစ္ခ်ိန္က သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ေရွးေဟာင္းပိုးလမ္းမကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္မည့္ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းသည္ ေဒၚလာတစ္ထရီလ်ံ ကုန္က်မည့္ ဧရာမ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံကိန္း ျဖစ္သည္။

ယင္းပိုးလမ္းမသစ္ စီမံကိန္းအား တံု႔ျပန္မႈသည္ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ စိုးရိမ္မႈ ေရာျပြမ္းေနခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕က တ႐ုတ္၏ ခ်ဲ႕ထြင္ေရး ဥပမာတစ္ရပ္ဟု ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးတြင္ ဖင္လန္မွ ရထားတစ္စင္းသည္ တ႐ုတ္သုိ႔ ပထမဆံုးေရာက္ရွိခဲ့ရာ စကင္ဒီေနဗီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကုန္တင္ရထားလမ္းသစ္ကို ထူေထာင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ တ႐ုတ္သည္ အဓိကက်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအစဥ္သစ္အျဖစ္ ၀င္႐ိုးစြန္း ပိုးလမ္းမတစ္ခုကို တည္ေဆာက္လိုေနေၾကာင္း တ႐ုတ္ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ေကာင္႐ႈယို၀ူက ေပက်င္းတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား တူးေဖာ္ရန္အတြက္ ဧရာမ ရည္မွန္းခ်က္ထားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈမ်ားကို ေကာင္က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

တာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ တ႐ုတ္၏ အခိုင္အမာထုတ္ျပန္မႈမ်ားအား တန္ျပန္ရန္ အေမရိကန္က ပံုမွန္အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေသာ ‘လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္’ ကို တ႐ုတ္စကၠဴျဖဴ စာတမ္းတြင္ အသံုးျပဳထားခဲ့သည္။ အာတိတ္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံအားလံုးက အသံုးျပဳခြင့္ရရွိသင့္ေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အာတိတ္ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈမွတစ္ဆင့္ ၀င္႐ုိးစြန္း ပိုးလမ္းမတည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္သည္ သက္ဆုိင္သူအားလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း စကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအေၾကာင္းအရာအား တ႐ုတ္ ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔က ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

January 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.