<

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမွ အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Governor Bill Richardson အား အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ထုတ္ျပန္

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမွ အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Governor Bill Richardson သည္ ပုဂၢလိက အက်ိဳးကုိေရွး႐ႈၿပီး ေဆာင္ရြက္လုိသည္မွာ ထင္ရွားသျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးမွ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ေဒါက္တာ ဆူရာခီရိတ္ဆတ္သီယာထုိင္း ဦးေဆာင္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၈၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ႏွင့္ ၂၃  ရက္တုိ႔တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကံေပးအဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ အသီးသီးေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အၾကံေပးအဖြဲ႕သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ႏွင့္ ၂၅ရက္တုိ႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ေျမျပင္အေျခအေနမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပကတိ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ တတ္ႏုိင္သမွ် အတုိေတာင္းဆုံးအခ်ိန္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သံႏၷိဌာန္ခ်ထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရရွိရန္အတြက္ အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာပုဂိၢဳလ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ကုိလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ရက္၌ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ Governor Bill Richardson ၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အၾကံေပးျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ၎၏ ပုဂၢလိက အက်ိဳးကုိ ေရွး႐ႈၿပီး ေဆာင္ရြက္လုိသည္မွာ ထင္ရွားခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယင္းကဲ့သုိ႔ မတူညီသည့္ ခံယူခ်က္မ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ၎အား အၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ ဆက္လက္ထည့္သြင္းပါ၀င္ေစျခင္းမွာ သက္ဆုိင္သူမ်ား အားလုံးကုိ အက်ိဳးျပဳမည္မဟုတ္သည့္အတြက္ အၾကံေပးအဖြဲ႕တြင္ ၎၏ ပါ၀င္မႈကုိ ရပ္စဲရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

January 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.