ေနာ္ေ၀က ဒိန္းမတ္ကုိ ေက်ာ္တက္၍ ကမၻာ႔အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံးႏုိင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္က ကေနဒါႏုိင္ငံ ေအာ္တာရီယုိျပည္နယ္ရွိ ျပတုိက္ကုိ သြားေရာက္ေသာ ေနာ္ေ၀အိမ္ေရွ႕မင္းသားႏွင့္ ၎၏ဇနီး (Photo - AFP)

ေနာ္ေ၀သည္ ဒိန္းမတ္ကုိ ေက်ာ္တက္ၿပီး ကမၻာ့အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံး ႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားေသာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာကြန္ရက္ (Sustainable Development Solutions Network – SDSN) က ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာသစ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားက ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ဘ၀ေနမႈတုိးတက္ေရးအတြက္ လူမႈဆုိင္ရာယုံၾကည္မႈႏွင့္ ညီမွ်မႈတုိ႔ တည္ေဆာက္ၾကရန္ ယင္းအစီရင္ခံံစာက တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ဆာဟာရအာဖရိကေဒသမွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆီးရီးယား၊ ယီမင္တုိ႔သည္ ၁၅၅ ႏုိင္ငံ ပါ၀င္ေသာ World Happiness Report 2017 ၌ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအနည္းဆုံး ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေသာ ယင္းအစီရင္ခံစာက တစ္ဦးခ်င္းႏွစ္စဥ္၀င္ေငြ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘ၀သက္တမ္း၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ရက္ေရာမႈ၊ လူမႈအေထာက္အပံ့ႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ျခစားမႈမရွိျခင္းတုိ႔ကုိ အေျခခံ၍ အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ႏုိင္ငံေတြဆုိတာက ၾကြယ္၀မႈ ဟန္ခ်က္က မွ်တေကာင္းမြန္ၿပီး လူအဖြဲ႕အစည္းမွာ လူမႈအရင္းအႏွီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ယုံၾကည္မႈကလည္း ျမင့္မားပါတယ္။ မညီမွ်မႈ နည္းပါးၿပီး အစုိးရကုိ ယုံၾကည္မႈလည္း ျမင့္မားပါတယ္” ဟု SDSN ၏ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးအၾကံေပး ဂ်က္ဖရီဆာ့ခ်္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အစီရင္ခံစာကုိ ျပဳစုရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အစုိးရမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သာယာ၀ေျပာမႈအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းရွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံမ်ားအား အေထာက္အပံ့ ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ေနာက္ထပ္အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ ပံ့ပုိးေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆာ့ခ်္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံး ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ထိပ္ဆုံး ၁၀ ႏုိင္ငံ၌ ေနာ္ေ၀ၿပီးလွ်င္ ဒိန္းမတ္၊ အုိက္စလန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဖင္လန္၊ နယ္သာလန္၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဆြီဒင္တုိ႔က အစဥ္လုိက္ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာ၌ ေအာက္ဆုံးႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ေတာင္ဆူဒန္၊ လုိက္ေဘးရီးယား၊ ဂီနီ၊ တုိဂုိ၊ ရ၀မ္ဒါ၊ တန္ဇန္းနီးယား၊ ဘူရြန္ဒီ၊ ဗဟုိအာဖရိကတုိ႔က ဆီးရီးယား၊ ယီမင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီက အဆင့္ ၁၆ ရရွိခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္က ၁၉ ႏွင့္ ျပင္သစ္က ၃၁ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ မညီမွ်မႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ျခစားမႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားျခင္းတုိ႔ ဆုိးရြားလာေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္က အဆင့္ ၁၄ သုိ႔ တစ္ဆင့္ေလ်ာ့က် သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။         

Writer: 
Ref: AFP