ျပင္သစ္သမၼတေလာင္းမ်ား၏ ပထမဆံုး႐ုပ္သံျငင္းခုံပြဲ ျပဳလုပ္မည္

မတ္ ၂၀ ရက္က ေပါင္းစပ္ထားေသာ ဓာတ္ပံုတြင္ ျပင္သစ္သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဖီလြန္၊ ဟာမြန္၊ လီပင္း၊ မက္ခရြန္ႏွင့္ မီလန္ခြၽန္ (၀ဲမွယာ) တို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ တစ္လအလိုတြင္ မည္သူ႔အား မဲေပးမည္ကို မဆံုးျဖတ္ရေသးသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ရန္ ထိပ္ဆံုး၌ ေရပန္းစားေနသည့္ သမၼတေလာင္းငါးဦးသည္ ပထမဆံုးအျဖစ္ ႐ုပ္သံျငင္းခုံပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္သစ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မတ္ ၂၀ ရက္၌ အရွိန္ျမင့္၍လာသည္။

ဗဟို၀ါဒီထဲ၌ ေရပန္းအစားဆံုးျဖစ္ေသာ အီမန္ႏ်ဴယယ္မက္ခရြန္ႏွင့္ လက္ယာစြန္းေခါင္းေဆာင္ မာရင္းလီပင္းတို႔သည္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား အတန္ၾကာအတြင္း ခန္႔မွန္းရအခက္ခဲဆံုး ျပင္သစ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ပထမဆံုးက်င္းပမည့္ ျငင္းခံုပြဲသံုးခုတြင္ တိုက္ခိုက္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ခံရလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ထေရာ့စကီး၀ါဒီ လက္၀ဲမွသည္ လက္ယာစြန္းအထိ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွေသာ စုစုေပါင္း သမၼတေလာင္း ၁၁ ဦးသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ၾသဇာေသးငယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေျခာက္ဦးကို ျငင္းခံုပြဲမွ ဖယ္ထုတ္ထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ပထမအေက်ာ့၌ မက္ခရြန္ႏွင့္ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမ ၇ ရက္အေက်ာ့၌ မက္ခရြန္ကို ႐ံႈးနိမ့္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခံထားရေသာ အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္ရိွ လီပင္း၏ အၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လီပင္းသည္သူ၏ ဥေရာပသမဂၢ လိုလားေသာၿပိဳင္ဘက္၏ ကမၻာ့၀ါဒီ အစီအစဥ္ကို အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ ဖ်က္ဆီးပစ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း မက္ခရြန္ (၃၉ ႏွစ္) သည္လည္း ကြန္ဆာေဗးတစ္သမၼတေလာင္း ဖရန္ဆြာဖီလြန္၏ ဖိအားေပးမႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရိွလိမ့္မည္ဟုဆိုသည္။ ဖီလြန္သည္ အသံုးစရိတ္အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဗဟို၀ါဒီထံသို႔ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည့္ ေထာက္ခံမႈမ်ားကို ျပန္လည္ရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ခ်ိန္က ေရပန္းအစားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည့္ ဖီလြန္သည္သူ၏ ဇနီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအား ပါလီမန္ကုန္က်စရိတ္ထဲမွ ေငြေပးမႈ၊ ေငြေၾကးၾကြယ္၀သူမ်ားထံမွ တန္ဖိုးႀကီးေသာ လက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားရယူမႈတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္မႈခံရၿပီးေနာက္ ယခုစစ္တမ္းမ်ားအရ ပထမအေက်ာ့အတြက္ ေရပန္းစားမႈသည္ မက္ခရြန္ႏွင့္ လီပင္းတို႔၏ ေနာက္သို႔ ေရာက္ရိွသြားခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို အလြဲသံုးစားလုပ္သည္ဟုဆိုကာ တရားစြဲဆိုခံထားရေသာ အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ္ရိွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသည္ ျပင္သစ္၏ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ကိုယ္စားျပဳသူသည္ဟုဆိုသည့္ အသံုးစရိတ္ လံုး၀ေလွ်ာ့ခ်ေရးအပါအ၀င္ သူ၏ စီမံကိန္းအေပၚ လူအမ်ား အာ႐ံုတိမ္းညြတ္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

လက္၀ဲ၀ါဒကို ကိုယ္စားျပဳသူႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွ ဘီႏြိဳင္းဟာမြန္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးထားသည့္ ယန္းလက္မီလန္ခြၽန္တို႔သည္ ယခုလက္ရိွ၌ ေရပန္းစားမႈ စတုတၳေနရာ၌ ပူးတြဲရပ္တည္ေနၿပီး မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ သံုးနာရီၾကာ ႐ုပ္သံျငင္းခုံပြဲ၌ ၎တို႔အေပၚ ေထာက္ခံမႈ တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

Writer: 
Ref: AFP