<

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးသည္ စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေျပာၾကား

ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ သန္ခါလီဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အကူအညီမ်ားအား ရယူရန္ တန္းစီေနၾကေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (Photo: AFP)

သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔မႈအား စတင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္သည္ ၾကန္႔ၾကာေနလိမ့္ဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပုိင္တစ္ဦးက ဇန္န၀ါ ရီ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက လႊဲ ေျပာင္းေပးေရးစခန္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ႏွင့္ ေနရပ္ ျပန္မည့္သူမ်ားစာရင္းကုိ အတည္ျပဳရန္ ဧရာမလုပ္ငန္းတာ၀န္ႀကီးမ်ား ရွိမႈတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ ဒုကၡသည္မ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးေရး မဟာမင္းႀကီး အဘူကာလမ္ေအဇက္က မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္တုိ႔ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဒုကၡသည္ ၇၅၀,၀၀၀ ခန္႔အား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ၎၏ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိ႔က ျပန္လည္စတင္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေန႔ရက္ကုိမူ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

“မနက္ျဖန္မွာ လူေတြကုိ ျပန္ပုိ႔ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္မၿပီးေသးပါဘူး။ ျပင္ဆင္မႈေတြအမ်ားႀကီး လုိအပ္ေနဆဲပါပဲ” ဟု ေအဇက္က ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊဲေျပာင္းေပးေရးစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက စိစစ္အတည္ျပဳရန္အတြက္ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသူမ်ားစာရင္း ျပဳစုေပးျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးေရး မစတင္ႏုိင္မီ ျပင္းထန္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လႊဲေျပာင္းမေပးမီ ဒုကၡသည္မ်ား ယာယီေနထုိင္ရမည့္ လႊဲေျပာင္းေပးေရး စခန္းတည္ေဆာက္ရန္ နယ္စပ္အနီးရွိ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ေနရာႏွစ္ခုကုိ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေအဇက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါေတြမၿပီးဘဲ လူေတြကုိ ႐ုတ္တရက္ႀကီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္ပုိ႔ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းက ေဆာင္ရြက္ဆဲပါပဲ” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လုံး ၿပီးစီးရန္ ႏွစ္ႏွစ္အခ်ိန္ယူရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔က ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္အနီးရွိ ၾကပ္ညပ္ေနေသာ စခန္းမ်ားတြင္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္အေနအထားမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းသည္ ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္သာ ျဖစ္ရမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ဒုကၡသည္အမ်ားအျပားက သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ အိမ္မ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕တုိက္ခုိက္ျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ မႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပလ်က္ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ ႏုိင္ေျခကုိ ဆန္႔က်င္ကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာလူရမ္းကားတုိ႔က ျပာက်သည္အထိ မီး႐ႈိ႕ပစ္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနအထားမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စုိးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီပါ၀င္လိမ့္မည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းအား ႏွစ္သိမ့္ေျပာၾကားထားသည္။

January 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.