<

ၿဗိတိန္၏ ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာက စရိတ္ေလွ်ာ့ရန္အတြက္ သတင္းစာအရြယ္အစားကို ေျပာင္းလဲ

ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာပံုစံသစ္ကို ဖတ္႐ႈေနသူတစ္ဦး (Photo: AFP)

ၿဗိတိန္၏ ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာက စရိတ္ေလွ်ာ့ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ ယခင္ထုတ္ေ၀ေနသည္ထက္ ပိုမိုအရြယ္စားေသးငယ္ေသာ Tabloid အရြယ္သတင္းစာသစ္ကို ဇန္န၀ါ ရီ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ လက္၀ဲယိမ္း ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာသည္ ယခင္က အျပာႏွင့္အျဖဴေရာင္ သတင္းစာေခါင္းစီးကို သံုးစြဲခဲ့ဖူးၿပီး ယခုအခါ သတင္းစာေခါင္းစီးကို အနက္ေရာင္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ဂါးဒီးယန္းသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ Tabloid ႏွင့္ ဆိုက္ႀကီးသတင္းစာ အရြယ္အစားၾကားတြင္ရိွေသာ Berliner အရြယ္သတင္းစာကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

Tabloid အရြယ္အစားသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းက ဂါးဒီးယန္း၏ဘ႑ာေရး ေရရွည္တည္တံ့ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ ကက္သရင္းဘီနာက ပထမဆံုးထုတ္ေ၀သည့္ အရြယ္အစားသစ္သတင္းစာတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

ဂါးဒီးယန္းသည္ စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၁၁၀ တန္ဖိုးရိွေသာ ပံုႏွိပ္စက္သံုးခုကိုလည္း ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပံုႏွိပ္ျခင္းကို Trinity Mirror မီဒီယာဂ႐ု၏ Tabloid အရြယ္ပံုႏွိပ္စက္မ်ားတြင္ အပ္ႏွံ႐ိုက္ႏွိပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ လစဥ္အသံုးျပဳသူ သန္း ၁၅၀ ရိွထားေသာ ဂါးဒီးယန္း၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကိုလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၉ ဧၿပီတြင္ အရင္းေက်မွတ္သို႔ေရာက္ရိွရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ပံုႏွိပ္ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြက်ဆင္းျခင္ကို ကာမိရန္အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြကို ျမႇင့္တင္သြားရန္ ဂါးဒီးယန္းက ရည္ရြယ္ထားသည္။

ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ထိုးေဖာက္ခဲ့ၿပီး အခမဲ့ၾကည့္႐ႈခြင့္ေပးမႈေၾကာင့္ ကမၻာ့စင္ျမင့္တြင္ ဂါးဒီးယန္း၏ ပံုရိပ္ကိုႀကီးမားေစခဲ့ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးတြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႀကီးမားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီအထိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဂါးဒီးယန္းသည္ ေပါင္ ၄၄ ဒသမ ၇ သန္းအ႐ံႈးျပခဲ့ၿပီး ယခင္တစ္ႏွစ္က ေပါင္ ၆၈ ဒသမ ၇ သန္း အ႐ံႈးေပၚခဲ့သည္။

ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာကိုပိုင္ဆိုင္ေသာ Scott Trust က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ၏အေက်ာ္ၾကားဆံုးေသာ သတင္းစာမ်ားအနက္ တစ္ေစာင္ကိုေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ေပါင္သန္း ၈၅၀ ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

သတင္းစာ၏ တစ္သီးပုဂၢလလြတ္လပ္မႈႏွင့္ က်င့္၀တ္တို႔ကို ေစ်းကြက္အင္အားမ်ား၏ ဖိအားမွလြတ္ကင္းရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားေၾကာင့္ စရိတ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရၿပီး အလုပ္အကိုင္ ၃၀၀ ခန္႔ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

January 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.