အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ဆမ္ေဆာင္းဆက္ခံမည့္သူ ဖမ္းဆီးခံရ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္က ဆိုးလ္ရိွ ဗဟိုခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွ ထြက္ခြာလာေသာ ဆမ္ေဆာင္း ဆက္ခံမည့္သူ လီဂ်ဲေယာင္ (ယာ) ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပက္ကြမ္ဟီးအား စြပ္စဲြျပစ္တင္မႈအဆို ၾကံဳေတြ႕ေစခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ ေတာင္ကိုရီးယား အႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစုႀကီး ဆမ္ေဆာင္းကို ဆက္ခံမည့္သူသည္ လာဘ္ထိုးမႈႏွင့္အျခားစဲြခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ နာမက်န္း ျဖစ္ေနစဥ္ အီလက္ထရြန္နစ္ မိသားစုလုပ္ငန္း ကုမၸဏီႀကီးကို ႀကီးၾကပ္ေနရသည့္ ဒုတိယဥကၠ႒ လီဂ်ဲေယာင္အား ခ႐ိုင္တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက သက္ေသ အေထာက္အထားသစ္မ်ားအရ ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ရန္ အတည္ျပဳခဲ့ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လီသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ သမၼတပက္၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္လူယံုအား ေဒၚလာ သန္း ၄၀ နီးပါး လာဘ္ထိုးခဲ့သည္ဟု  အျခား စြပ္စဲြခ်က္မ်ားလည္း ရင္ဆုိင္ေနရသည္။

ယင္းဖမ္းဆီးမႈက အီလက္ထရြန္နစ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကုမၸဏီႀကီး၏ ပံုရိပ္ကို ထပ္မံ ထုိးႏွက္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ားသည္ နံနက္အေစာပိုင္း ေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ ၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီက ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ တံု႔ျပန္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လီအား ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္သင့္၊ မသင့္အား တရားသူႀကီးက စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ေနခ်ိန္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္၌ တရား႐ံုးသို႔ လာေရာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ လီသည္ ထိန္းသိမ္းေရး စင္တာ၌ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ လာမည့္လ အနည္းငယ္အတြင္း စတင္ ဖြယ္ရွိေသာ ႐ံုးတင္ စစ္ေဆးမႈအား ခံယူရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္ လီသည္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ ခံယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဆမ္ေဆာင္းအုပ္စု ဥကၠ႒ လီကန္ဟီး၏သားျဖစ္သူ လီသည္ ယင္းအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ စစ္ေဆးမႈ ခံရၿပီး ျဖစ္သည္။

အသက္ ၄၈ ႏွစ္ရွိ လီသည္ ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ ၎အား ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ရန္အတြက္ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ား၏ႀကိဳးပမ္းမႈမွ သီသီကေလး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေရွ႕ေနမ်ားက ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း သက္ေသ အေထာက္အထားသစ္မ်ား စုေဆာင္းခဲ့ၿပီး လီအား ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ယခုဖမ္းဆီးခံခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြားေရး၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီ၏ ပံုရိပ္သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ေရတုိကာလတြင္ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း HMC Investment Securities မွ သုေတသီ ဂရက္႐ိုက သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ဆမ္ေဆာင္းက ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိေသာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ကုမၸဏီအႀကီးအကဲတစ္ဦး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီသည္ ျပည္ပ၌ လုပ္ငန္းခဲြမ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ ၀ယ္ယူျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း IBK Investment Securities မွ လီဆန္၀ူက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။                               

 

Writer: 
Ref: AFP