<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္း ၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၁၀ ရက္က တ႐ုတ္အေရွ႕ပုိင္းရွိ ေစ်းတစ္ခုတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေရြးေနၾကသူမ်ား (Photo- AFP)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္းသည္ ၈ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာ ေအဂ်င္စီ (FAO) က  ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရး အဖြဲ႕ FAO ၏ စားနပ္ရိကၡာအညႊန္းကိန္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ပ်မ္းမွ် ၁၇၄ ဒသမ ၆ မွတ္ျဖစ္ ေနရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အျမင့္ဆံုးႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်အမွတ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတစ္လတည္းမွာ ပင္အညႊန္းကိန္း၏အမွတ္သည္ ၁၆၉ ဒသမ ၈ မွတ္ရွိခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာလကထက္ ၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း FAO ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ FAO ၏ အညႊန္းကိန္းဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာ၌ စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္းမ်ား လစဥ္ေျပာင္းလဲမႈကို တိုင္းတာျခင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ ပင္ျဖစ္ေစ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ကမၻာလံုးတြင္ သၾကားႏွင့္ႏွမ္းဆီမွလြဲ၍ အစားအစာ အမ်ဳိးအစားအားလံုး၏ေစ်းႏႈန္းမွာ ျမင့္တက္လာခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သၾကားေစ်းႏႈန္းမွာမူ ၁၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ သၾကားအမ်ားဆံုးထုတ္သည့္ ဘရာဇီးတြင္ အေျမာက္အျမား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Ref ; AFP

January 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.