<

တ႐ုတ္၏ ခက္ထန္မႈမ်ားအား တံု႔ျပန္သြားမည္ဟု အိႏိၵယ ကတိျပဳ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္က အာရြန္နာခ်ားပရာေဒ့ရွ္ရွိ အိႏၵိယ-တ႐ုတ္နယ္စပ္၌ ေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ အိႏၵိယစစ္သားတစ္ဦး (Photo – AFP)

တ႐ုတ္၏ ျမင့္တက္လာေသာ ခက္ထန္မႈမ်ားအား အိႏိၵယက တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုင္ဆုိင္မႈအျငင္းပြားနယ္စပ္၌ ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈ ပိုမိုၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ ကင္းလွည့္မႈမ်ားအား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ပိုင္ဆုိင္ေသာ အင္အားႀကီးအိမ္နီးခ်င္းႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ နယ္စပ္ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိတ္ကာလတြင္ စစ္ပဲြဆင္ႏႊဲခဲ့ဖူးၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ၎တုိ႔ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဘူတန္တုိ႔ပါ၀င္သည့္ ဟိမ၀ႏၲာကုန္းျပင္ျမင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔အၾကား စစ္ဘက္အေရးေပၚ ဖုန္းလိုင္းတပ္ဆင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ တင္းမာမႈသစ္မ်ားအတြက္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း အိႏိၵယ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဘီပင္ရာ၀ပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္သည္ကို နားလည္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔ကလည္း အင္အားနည္းသည့္ႏုိင္ငံ မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ နယ္စပ္အျငင္းပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကို ၎က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၎တုိ႔သည္ တပ္ဖဲြ႕၀င္အေရအတြက္ကို တုိးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကင္းလွည့္မႈမ်ားကိုလည္း အရွိန္ျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊  ၎တုိ႔သည္ တ႐ုတ္၏ခက္ထန္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ဘီပင္ရာ၀ပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏ ပိုင္နက္အား က်ဴးေက်ာ္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ အိႏိၵယ၏မဟာမိတ္ ဘူတန္တို႔အၾကား ဆံုေနေသာ ေသးငယ္သည့္ လမ္းေျမာင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Doklam ကုန္းျပင္ျမင့္တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္၌ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏိၵယတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား ယူေဆာင္လာၿပီး အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ အိႏိၵယစစ္သားမ်ားသည္ ယင္းထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈအတြင္း ျပည္ပနယ္ေျမထဲသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရာ၀ပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(တ႐ုတ္တုိ႔သည္) Doklam တစ္ခုလံုးအား ပိုင္ဆိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူလအေနအထားကို ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုဟု ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈအားလံုးသည္ ပဋိပကၡတစ္ခုသုိ႔ ဦးမတည္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တင္းမာမႈ အရွိန္ျမင့္တက္လာခဲ့လွ်င္ပင္ ၎တုိ႔က ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားခဲ့ေၾကာင္း ရာ၀ပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္သည္ အာရြန္နာခ်ား ပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးၿပီး ေဒသတြင္း၌ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္။

Ref; AFP

January 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.