<

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဘဂၤါလီအေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏုိင္ဟု တ႐ုတ္ေျပာၾကား

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူနည္းစု ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ။) မြတ္စလင္မ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈမရွိသည့္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေနဖြယ္ရွိမႈအား ႐ႈတ္ခ်သည့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ တင္းမာမႈမ်ား ေျပေလ်ာ့ေစရန္ ႏွင့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ မျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္က ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  ျမန္မာတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈမရွိေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႐ႈတ္ခ်သည့္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကန္႔ကြက္မဲ ေပးခဲ့သည့္ သံုးႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ကုလသမဂၢ လူ႔ အခြင့္အေရးေကာင္စီအဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံ ၄၇ ႏိုင္ငံ အနက္ ၃၃ ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အဆုိပါ အေၾကာင္းအရာကို ႐ႈပ္ေထြးသြားႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔အၾကား ရရွိထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ အႏုတ္သေဘာ သက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္ ကန္႐ႈအန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ႏွစ္လအတြင္း ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔အၾကား ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာတြင္ ရရွိခဲ့သည့္သေဘာတူညီခ်က္ကို ၎က ရည္ညႊန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၀မ္ယီသည္ ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆင့္သံုးဆင့္ပါေသာ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ရပ္ကို အဆိုျပဳခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈအား စတင္ျပဳလုပ္ရန္၊ ယင္းေနာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ ေလ်ာ့ပါးေစေရးကို အာ႐ံုစိုက္ေသာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခု ရွာေဖြရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

 

 

December 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.