<

အာဖရိကတြင္ ေန႔စဥ္ လူ ၁၅၀၀၀ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနၾကေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား ေျပာၾကား

ေတာင္ဆူဒန္ရွိ ကုလသမဂၢက အကာအကြယ္ေပးထားေသာ ၀ါအူဒုကၡသည္စခန္းအား ေမ ၁၄ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးမ်ားေၾကာင့္ အာဖရိက တစ္၀န္းတြင္ လူ ၁၅၀၀၀ ခန္႔သည္ ေန႔စဥ္ အိုးအိမ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနၾကေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္တြင္ အာဖရိက ၂ ဒသမ ၇ သန္းသည္ ျပည္တြင္း၌ပင္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာခဲ့ၾကေၾကာင္း Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) ႏွင့္ Norwegian Refugee Council (NRC) တုိ႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုန္က အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း၌ ေနရပ္ေပ်ာက္ဆံုးသူ ၁၂ ဒသမ ၆ သန္း ရွိခဲ့သည္။

ထိုစာရင္းမ်ားတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ထြက္ေျပးသူမ်ား မပါ၀င္ခဲ့ဘဲ ယမန္ႏွစ္ကုန္က အာဖရိကတြင္ ဒုကၡသည္ျဖစ္ေနသူ ၅ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ရွိေနဟု ကုလသမဂၢစာရင္းမ်ားက ဆုိသည္။ ဒီအာကြန္ဂို၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္အပါအ၀င္ အာဖရိကႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ ျပည္တြင္းေနရပ္ ေပ်ာက္ဆံုးသူ ျမင့္တက္ေနခဲ့ေၾကာင္း IDMC ႏွင့္ NRC တုိ႔၏ အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

ယခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္တြင္ ဒီအာကြန္ဂိုျပည္တြင္း၌ ေနရပ္ေပ်ာက္ဆံုးသူ တစ္သန္းနီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးထက္ ပိုမ်ားေနသည္။
မိခင္ႏိုင္ငံအတြင္း ထြက္ေျပးေနရသူမ်ားသည္ အစိုးရမ်ား၏ ကာကြယ္ေပးမႈႏွင့္ ကူညီေပးမႈကို အနည္းငယ္သာ ရရွိေလ့ရွိၾကေၾကာင္း အဆုိပါ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအားနည္းသည့္ ေနရာမ်ား ႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေန ရပ္စြန္႔ခြာရသူ အမ်ားစုသည္ အလြန္အမင္း ထိရွလြယ္ေသာ အေျခအေန၌ ေနထုိင္ေနရၿပီး ေရရွည္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈတုိ႔ကို ၾကံဳရႏုိင္ေျခ ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အာဖရိကတစ္၀န္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရမႈသည္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရသူအားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ အလြန္ဆုိးရြားသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ျပႆနာအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံသစ္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေနရပ္ေပ်ာက္ဆံုးမႈ၏ ေရရွည္သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဦးတည္ေျဖရွင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း IDMC ၏ ဥကၠ႒ အလက္ဇႏၵရာ ဘီလက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပဋိပကၡမ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈတုိ႔တြင္ ေဆာလ်င္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္မႈတုိ႔ကို ေရွး႐ႈရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထိေရာက္ေသာ အႏၲရာယ္တားဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ားက သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ေပ်ာက္ဆံုးရသူ အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ဟု ဘီလက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

December 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.