<

ေဟာင္ေကာင္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈအား တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ဂ်ဳိရွာေ၀ါင္ ဦးေဆာင္

ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္က ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဆႏၵျပမႈ၌ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ဂ်ဳိရွာေ၀ါင္(လယ္) (photo – AFP)

ေဟာင္ေကာင္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္အား ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပမႈဟု သတ္မွတ္ေသာ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္က ခ်ီတက္ဆႏၵျပမႈကုိ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ဂ်ဳိရွာေ၀ါင္အပါအ၀င္ ထင္ရွားေသာ ဒီမုိကေရစီ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအခ်ဳိ႕ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး လူ ၁၀၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္၏ အထူးကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ရေဒသ ေဟာင္ေကာင္တြင္ တ႐ုတ္၏ ဖိအားေပးမႈ ျမင့္တက္လာစဥ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ဆုံး႐ႈံးႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တရား႐ုံး၌ ၾကားနာမႈမ်ားအၿပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ေဟာင္ေကာင္တြင္ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ရပ္မ်ား ဆန္႔က်င္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းမည္ကုိလည္း ၎တုိ႔က စုိးရိမ္ေနသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ထင္ရွားေသာ ဒီမုိကေရစီလုိလားသည့္ ထီးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့မႈအတြက္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္ရွိ ေ၀ါင္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာၾသဂုတ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရၿပီး ၎က အယူခံ၀င္ထားစဥ္ အာမခံျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ေနသည္။ ေ၀ါင္သည္ ေနာက္ထပ္ ဆႏၵျပမႈတစ္ခုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုိမုိျပင္းထန္ေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မည္သူမွ် ေထာင္ဒဏ္က်ခံလုိျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ (သုိ႔ေသာ္) အကယ္၍ ယင္းက ေဟာင္ေကာင္တြင္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီတုိ႔အား ပုိ၍ဂ႐ုတစုိက္ရွိလာေစရန္ လူမ်ားအား လႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္ပါက ယင္းသည္ တန္ဖုိးရွိၿပီး ၎က ေပးဆပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ါင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားက ‘ေဟာင္ေကာင္၏ စိတ္ဓာတ္သည္ မည္သည့္အခါမွ် အက်ဥ္းခ်ခံထားရမည္မဟုတ္’ ႏွင့္ ‘ၾကံ႕ၾကံ႕ခံေတာ္လွန္သူမ်ားႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲၿပီး အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား တုိက္ဖ်က္ၾက’ ဟု ေရးထားသည့္ စာတန္းမ်ားအား ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပသူအခ်ဳိ႕ကမူ ေဟာင္ေကာင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႐ုပ္ေျပာင္မ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵျပသူအခ်ဳိ႕ကလည္း အသံသြင္းထားေသာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားသီခ်င္းအား ဖြင့္ျပခဲ့ၿပီး ‘အမ်ဳိးသားသီခ်င္းသံအားၾကားလွ်င္ အစာစားမႈအားရပ္၍ ခ်က္ခ်င္းထရပ္ၾက’ ဟု ေရးထားသည့္ အ႐ုပ္တစ္႐ုပ္ကုိလည္း ကုိင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား သီခ်င္းအား မေလးမစားလုပ္သူမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္ေပက်င္းတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္သည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္လည္း အက်ဳံး၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သည့္ အသက္ ၂၀ အရြယ္ ေက်ာင္းသား ကယ္လ္ဗင္မက္က သူသည္ ေနာင္တြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဆႏၵျပႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားမည္ကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ရရွိေနသည့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား ၾကံ့ၾကံ့ခံသည့္ ေနာက္ဆုံးေနရာတစ္ခု ျဖစ္လုိေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ျပဳလုပ္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္က ေဟာင္ေကာင္အား ၁၉၉၇ တြင္ တ႐ုတ္ထံလႊဲေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ႏုိင္ငံ စနစ္ႏွစ္မ်ဳိးအရ ျပည္မႀကီးတြင္မရႏုိင္ေသာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား ေဟာင္ေကာင္၌ ခံစားခြင့္မ်ားရရွိထားသည္။

Ref ; AFP

December 4, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.