<

စင္ကာပူက ၂၀၂၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေမာင္းသူမဲ့ဘတ္စ္ကားမ်ား စတင္ေျပးဆြဲရန္စီစဥ္

ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က ဂ်ာမနီေတာင္ပိုင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေမာင္းသူမဲ့ဘတ္စ္ကားတစ္စီး စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

ေျမရွားသည့္ ၿမိဳ႕ျပႏုိင္ငံ စင္ကာပူတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတိုးတက္ရန္ အစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ၂၀၂၂ မွစၿပီး ေမာင္းသူမဲ့ဘတ္စ္ကားမ်ားကို စတင္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးက ႏို၀င္ဘာ ၂၂ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စင္ကာပူသည္ လမ္းအသံုးျပဳချပ႒ာန္းျခင္း၊ အမ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အေျမာက္အျမား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျခားအာရွၿမိဳ႕မ်ားကဲ့သို႔ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အနာဂတ္တြင္ စင္ကာပူ၌ ကားမ်ားကို မွီခိုမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ လူမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေရးအတြက္ ေမာင္းသူမဲ့နည္းပညာကို အသံုးျပဳရန္ စီစဥ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္စီမံကိန္းအျဖစ္ နယ္အစြန္ၿမိဳ႕ သံုးေနရာတြင္ အစည္ကားဆံုးအခ်ိန္ျပင္ပ၌ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ားကို ေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ေခၚဘြန္း၀မ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္၏ ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားသာရွိေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမိသားစုမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္မ်ား စမ္းသပ္ဌာနဖြင့္လွစ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၈ ေမ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕မ်ားထံမွ ရယူေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေခၚဘြန္း၀မ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ စင္ကာပူ၌ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္ နည္းပညာကို စမ္းသပ္ေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ ပကုမၸဏီ ၁၀ ခုခန္႔ရွိသည္။

Ref ; AFP

November 23, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.