တ႐ုတ္လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနတစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရ

ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ခ်န္ရွားျပည္သူ႔တရား႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဗီဒီယုိမွ ရယူထားေသာ ဓာတ္ပုံ၌ တ႐ုတ္ေရွ႕ေန က်န္းတ်န္ေယာင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

ထင္ရွားေသာ တ႐ုတ္လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေနတစ္ဦးသည္ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္ဟု စြဲခ်က္ျဖင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရရာ တ႐ုတ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား အရွိန္ျမႇင့္ၿဖိဳခြင္းေနမႈတြင္ ေနာက္ဆုံး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အသက္ ၄၆ ႏွစ္ရွိ က်န္းတ်န္ေယာင္သည္ Falun Gong ေလ့က်င့္ၾကသူမ်ား၊ တိဘက္အေရး ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အဆိပ္သင့္ကေလးႏုိ႔မႈန္႔ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတြင္ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္အပါအ၀င္ ထင္ရွားေသာ အမႈမ်ားစြာအား လုိက္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရွ႕ေနလုိက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္။ ခ်န္ရွားျပည္သူ႔တရား႐ုံးတြင္ ၾကားနာမႈ၌ တရားသူႀကီးက က်န္းသည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကုိ သုံးႏွစ္ၾကာ ပိတ္ပင္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စီရင္ခ်က္ကုိ ဖတ္ျပခဲ့သည္ဟု တရား႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဗီဒီယုိ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

က်န္းတ်န္ေယာင္သည္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္သည့္ အင္အားစုမ်ား၏ ကာလရွည္ၾကာ ၾသဇာလႊမ္းမုိးခံခဲ့ရၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရွိရင္းစြဲ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အား ဖယ္ရွားရန္ စိတ္ကူးသည္ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း တရားသူႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ က်န္းသည္ ၎ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီေစရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ရန္ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္သည့္ ျပည္ပအင္အားစုမ်ားမွ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ အသုံးခ်ခဲ့ေၾကာင္းလည္း တရားသူႀကီးက ဆုိသည္။

က်န္းသည္ ထိန္းသိမ္းမခံခဲ့ရမီ တ႐ုတ္လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားအား ျပည္ပတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္က တ်န္ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့မႈသည္ ၎က ကုလကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား အကူအညီမ်ားေပးမႈကုိ လက္တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္မိခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား ျပဳစုၿပီး အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရသည့္ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်န္းသည္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန ရွဲယန္အေၾကာင္းအား စုံစမ္းရန္အတြက္ ေပက်င္းမွ ခ်န္ရွားသုိ႔ သြားေရာက္စဥ္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပုိင္းက်န္း၏ မိသားစုက ၎ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရွဲသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္က အစုိးရ၏ ၿဖိဳခြင္းမႈတြင္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး စစ္ေမးစဥ္အတြင္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသည္ဟု ၎၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားကုိ က်န္းက ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့ရာ ႏုိင္ငံတကာက စုိးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။ အစုိးရ၏ ယင္းၿဖိဳခြင္းမႈအတြင္း အရပ္ဘက္ လူ႔အခြင့္အေရးအမႈမ်ားအား လုိက္ပါေဆာင္ရြက္သည့္ ေရွ႕ေနမ်ားအပါအ၀င္ လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။

Ref ; AFP