<

ဂ်ပန္က ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအား တင္းက်ပ္သြားမည္ဟု ယုိမီယူရီသတင္းစာက ေဖာ္ျပ

စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္က တုိက်ဳိရွိ United Nations University ေရွ႕တြင္ ဘဂၤါလီအေရးအား ဆႏၵျပေနၾကေသာ ျမန္မာမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

ဂ်ပန္သည္ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံလာသူမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္အား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ဒုကၡသည္မ်ားဟု ယူဆရျခင္းမခံရသူူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ဳိးစုံ ျပဳလုပ္သူမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ယုိမီယူရီ ေန႔စဥ္သတင္းစာက ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား အတင္းက်ပ္ဆုံးစနစ္ရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံ ဂ်ပန္တြင္ ထပ္မံတင္းက်ပ္ရန္ စီစဥ္မႈျဖစ္သည္။

အေစာဆုံးအေနျဖင့္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာလလယ္မွစ၍ ဂ်ပန္သည္ စစ္မွန္ေသာဒုကၡသည္မ်ားဟု ယူဆရသူမ်ားကုိသာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းသစ္သည္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္သည့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္အား အလုပ္လုပ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ရန္ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခန္႔မွန္းခဲ့ေၾကာင္း ယုိမီယူရီက သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအား မရည္ညႊန္းဘဲ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အေစာပုိင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မျပည့္မီသူမ်ားႏွင့္ ခုိလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ဳိးစုံရွိသူမ်ား အပါအ၀င္ တခ်ဳိ႕အား ဂ်ပန္တြင္ ေနထုိင္ခြင့္သက္တမ္းေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာစနစ္အရ ခုိင္လုံေသာ ဗီဇာမ်ားျဖင့္ ခုိလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ဒုကၡသည္ေလွ်ာက္ထားမႈအား ျပန္လည္သုံးသပ္ေနခ်ိန္၌ ဂ်ပန္တြင္ ဗီဇာသက္တမ္းတုိး၍ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ ခုိလႈံခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ားအား အလုပ္လုပ္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးေၾကာင္း အစုိးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယုိမီယူရီတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းအပါအ၀င္ ၎တုိ႔သည္ မူ၀ါဒမ်ားအား သုံးသပ္ေနေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယင္းအား လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ၊ မရွိကုိ မဆုံးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း ဒုကၡသည္သတ္မွတ္ျခင္းအား ႀကီးၾကပ္ရသည့္ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ ယာဆူဟီ႐ုိဟီရွီဒါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္တြင္ ခုိလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ စံခ်ိန္တင္ ၈၅၆၁ ဦးအထိ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သုံးဦးကုိသာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ လက္ခံထားသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္မူ ၂၈ ဦးသာ လက္ခံခဲ့သည္။ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအား ဂ်ပန္၏ လက္ခံမႈစံခ်ိန္သည္ အလြန္ဆုိးရြားေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရး တတိယအင္အားအႀကီးဆုံး ဂ်ပန္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုအတြင္း လူဦးေရက်ဳံ႕ျခင္းႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိအေရအတြက္ အလြန္အမင္း ျမင့္တက္ျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ အလုပ္သမားထု ရွားပါးျခင္းအား ပုိမုိဆုိးရြားေစခဲ့ၿပီး ယခင္ကတည္းက စီးပြား ေရးတုိးတက္မႈ အရွိန္ေႏွးေနျခင္းအား အေတာမသတ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဂ်ပန္သည္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္မတူဘဲ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား လက္ခံရန္ အလြန္အမင္းတြန္႔ဆုတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အပါအ၀င္ အလုပ္သမားလုိအပ္ခ်က္ အလြန္အမင္းျမင့္မားသည့္ က႑မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ေပးထားရသည့္ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားကုိ မွီခုိေနရသည္။ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား မ်ဳိးစုံျခင္းသည္ ၎တုိ႔ ႏုိင္ငံအား ပုိမုိဆုိးရြားသြားေစႏုိင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ ၁၀ ဦးလွ်င္ ေျခာက္ဦးနီးပါးက ယူဆခဲ့ဟု Pew သုေတသနစင္တာက ယခုလစစ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 

 

October 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.