<

တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းျခင္းအတြက္ ဗီယက္နမ္ကို ဥေရာပသမဂၢက သတိေပး

စက္တင္ဘာ  ၁၄ ရက္က ဗီယက္နမ္အလယ္ပုိင္း ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ မုန္တုိင္းမ၀င္ေရာက္မီ ငါးဖမ္းဆိပ္ကမ္း တစ္ခု၌ ငါးဖမ္းေလွမ်ားအား ဆုိက္ကပ္ထားစဥ္ (Photo : AFP)

တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းျခင္းကို ဗီယက္နမ္က ထိေရာက္စြာ မကုိင္တြယ္လွ်င္ ဗီယက္နမ္၏ ပင္လယ္စာ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းအား ပိတ္ပင္အေရးယူႏုိင္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢက ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဗီယက္နမ္ကို အ၀ါကတ္ျပ သတိေပးခဲ့သည္။

အဖြဲ႕၀င္ ၂၈ ႏုိင္ငံရွိေသာ ဥေရာပသမဂၢ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ဥေရာပေကာ္မရွင္က ဗီယက္နမ္သည္ တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းျခင္းအား သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအတြင္း ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ သတ္မွတ္ေပးမႈကို မေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပ။

“ဗီယက္နမ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာေတြက တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းမႈေတြေၾကာင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေတြထဲမွာ အဏၰ၀ါေဟဂေဗဒ စနစ္ကို သက္ေရာက္မႈကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်က္ကြယ္ မျပဳထားႏုိင္ပါဘူး” ဟု ဥေရာပ ငါးလုပ္ငန္းေရးရာ ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး သာမိႏူေဗလာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္ အာဏာပုိင္မ်ားအား တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကို အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းထားၿပီး ထိေရာက္စြာ မေဆာင္ရြက္လွ်င္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဗလာက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းမႈကို တုိက္ဖ်က္ရန္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးမႈေပးမည္ဟု ဥေရာပသမဂၢက ဗီယက္နမ္ကို ကမ္းလွမ္းထားခဲ့ေၾကာင္း ေဗလာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္သည္ တရားမ၀င္ငါးဖမ္းမႈကို အျပစ္ေပးရန္ ထိေရာက္သည့္စနစ္ မရွိေၾကာင္း ထို႔ျပင္ အိမ္နီးခ်င္း ကြၽန္းႏုိင္ငံငယ္မ်ား၏ ေရပုိင္နက္တြင္ ဗီယက္နမ္ငါးဖမ္း သေဘၤာမ်ား၏ ငါးဖမ္းျခင္းကို ဗီယက္နမ္က  ဟန္႔တားမႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္သည္ ပင္လယ္စာထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔မႈတြင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ၁၀ ႏုိင္ငံစာရင္း၀င္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢစားနပ္ ရိကၡာႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ FAO က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တရားမ၀င္ငါးဖမ္းမႈကို ဟန္႔တားရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ယင္းႏုိင္ငံမွ ငါးလုပ္ငန္း ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဥေရာပသမဂၢက ပိတ္ဆို႔အေရးယူႏုိင္သည္။ ကမၻာတြင္ ငါးအမ်ားဆုံး တင္သြင္းသူျဖစ္ေသာ ဥေရာပသမဂၢသည္ တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းမႈကို တုိက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ အဏၰ၀ါသယံဇာတအား ေရရွည္အသုံးျပဳႏုိင္ေရး အားေပးရန္အတြက္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ကြပ္ကဲမႈ စည္းမ်ဥ္းကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ ကမၻာတြင္ ႏွစ္စဥ္ဖမ္းဆီးရမိေသာ ငါးမ်ား၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္မနည္း တန္ ၁၁ သန္းမွ ၂၆ သန္းၾကားသည္ တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီးမႈျဖစ္ၿပီး ယူ႐ို ၈ ဘီလ်ံမွ ၁၉ ဘီလ်ံၾကား တန္ဖိုးရွိသည္။

Ref : AFP

October 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.