<

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖဲြ႕စည္းပံုဥပေဒတြင္ ရွီက်င္ပင္း၏ အမည္ေဖာ္ျပခံခဲ့ရၿပီး အာဏာကို တိုးျမႇင့္ခ်ဳပ္ကိုင္

ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္က ေပက်င္းတြင္ ပါတီကြန္ဂရက္၌ သမၼတေဟာင္းက်န္ဇီမင္း(လယ္)အား စကားေျပာေနေသာ သမၼတ ရွီက်င္ပင္း (၀ဲ) (Photo : AFP)

တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္းသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ပါတီကြန္ဂရက္အပိတ္၌ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ၎၏အမည္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရွီသည္ ႏုိင္ငံထူေထာင္သူ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားစာရင္းတြင္ ဥကၠ႒ေမာ္စီတုန္းႏွင့္အတူ ယွဥ္တဲြေဖာ္ျပခံခဲ့ရမႈ ျဖစ္လာသည္။ ရွီသည္ ယင္းကဲ့သို႔အမည္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံခဲ့ရမႈႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံအား ၎၏ထိန္းေက်ာင္းမႈ အေတြးအျမင္ေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း တ႐ုတ္၏ ၾသဇာအႀကီးဆံုး ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခုိင္မာေစခဲ့ၿပီး ၎၏ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး အဓိပတိ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဆက္ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း လကၡဏာလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ကြန္ျမဴနစ္တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအား ထူေထာင္သူ ေမာ္စီတုန္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္တို႔သည္သာ ယင္းဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံခဲ့ရဖူးၿပီး ေမာ္က ၎အသက္ ရွင္ေနစဥ္အတြင္း ေဖာ္ျပခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ ၆၄ ႏွစ္ရွိ ရွီ၏အမည္အား ယင္းကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္ တစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ ၾကာျမင့္သည့္ ပါတီကြန္ဂရက္သို႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၃၀၀ ခန္႔က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္မႈကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံထဲရွိ စီးပြားေရးမွသည္ လူမႈမီဒီယာတြင္ လူမ်ား မည္သည့္အရာမ်ား ေရးသားေနသည္ ဆိုသည့္အေၾကာင္းအထိ အရာအားလံုးကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လႊမ္းမိုးထားေၾကာင္း အလြန္အမင္း အေလးေပး ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ရွီ၏အမည္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ၎သည္ ေမာ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ၎အသက္ရွင္ က်န္းမာေနသမွ် တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Chinese University of Hong Kong မွ ႏိုင္ငံေရးပါေမာကၡ ၀ီလီလမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း က်န္ဇီမင္းႏွင့္ ဟူက်င္ေတာင္ တို႔သည္လည္း ၎တို႔၏ အ ေတြးအျမင္မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ၎တို႔၏အမည္မ်ား ထည့္သြင္းမခံခဲ့ရေပ။

(၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္တြင္ ထံုးစံအတိုင္း ရွီအား ပါတီအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္သက္တမ္း အတြက္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ ရွီသည္ ၎၏မဟာမိတ္မ်ားအား အာဏာရေကာင္စီကို ထည့္သြင္း ၿပီး အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ပိုမိုတုိးျမႇင့္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎၏ေနရာဆက္ခံဖြယ္ ရွိသူအား ရွီက ထုတ္ျပန္ႏုိင္ေျခ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကြန္ဂရက္တြင္ အမႈေဆာင္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုႏွင့္ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအျမဲတမ္း ေကာ္မတီျဖစ္သည့္ ထိပ္တန္းအာဏာရ ေကာင္စီတို႔အား ေရြးခ်ယ္မည့္ ဗဟိုေကာ္မတီသစ္ကိုလည္း ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ တြင္ ေရြးခ်ယ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္တြင္ ယင္းကြန္ဂရက္ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း၌ ရွီက တ႐ုတ္သည္ ရာစုႏွစ္လယ္မတုိင္မီ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အတူ ေခတ္သစ္တစ္ခုကို ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ရွီ၏ အေသးစိတ္ အစီအမံမ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ဆက္လက္တုိးျမႇင့္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ႏွိမ္နင္းမႈသည္ အားေလ်ာ့သြားမည့္ အရိပ္အေယာင္ မျပသခဲ့ေပ။ ေခတ္မီ တ႐ုတ္စစ္တပ္အား ၂၀၃၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီ တည္ေဆာက္ရန္ကဲ့သုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္အခ်ဳိ႕သည္ ၎၏ဒုတိယေျမာက္ သက္တမ္းကို ေက်ာ္လြန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရွီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာဘ၀၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္ရွိေနရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

Ref : AFP

October 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.