<

ကာတာလန္အစိုးရက လြတ္လပ္ေရးေၾကညာမႈ ဆိုင္းငံ့ၿပီးေနာက္ စပိန္အစိုးရက အက်ပ္အတည္းေျပလည္ေစေရး ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္

 

ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္က ဘာစီလိုနာတြင္ ကာတာလန္ေဒသဆိုင္ရာ ပါလီမန္၌ လြတ္လပ္ေရးဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းတစ္ခုအား လက္မွတ္ထိုးေနေသာ ကာတာလန္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ကာလက္ပူေဂ်မြန္႔ (Photo: AFP)

ကာတာလန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လြတ္လပ္ေရးေၾကညာမႈအား ဆိုင္းငံ့သည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီး မက္ဒရစ္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ စပိန္ဗဟိုအစိုးရသည္ ျပႆနာေျပလည္ေစေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ခဲ့သည္။  ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ ပိတ္ပင္ထားေသာ ဆႏၵခံယူပဲြျပဳလုပ္ခဲ့အၿပီး လြတ္လပ္ေသာ သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ ကာတာလိုနီးယား ျပည္သူမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းမႈကို လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ကာတာလိုနီးယားေခါင္းေဆာင္ ကာလက္ပူေဂ်မြန္႔က ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စပိန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာရီယာႏိုရာဂြၽဳိင္းက အစိုးရအဖဲြ႕ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ပူေဂ်မြန္႔က ပါလီမန္သို႔ တင္သြင္းေသာ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ မက္ဒရစ္ႏွင့္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာမႈအား ဆုိင္းငံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရာဂြၽဳိင္းက ကာတာလိုနီးယား၏လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာမႈအား ဟန္႔တားရန္ အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၿပီး မၿငိမ္သက္မႈျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည္ဟု လူအမ်ားအျပားက စုိးရိမ္ေနေသာ မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္လုပ္ရပ္အျဖစ္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းရေဒသ ကာတာလုိနီးယားအား ဗဟိုအစိုးရက တုိက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မႈကို ၎က ပယ္ခ်ထားျခင္း မရွိေပ။

အႏၲရာယ္အႀကီးဆံုး ရင္ဆုိင္ရႏိုင္မႈမွာ စပိန္၏စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ လူဦးေရ ၇ ဒသမ ၅ သန္းရွိ သည့္ ကာတာလုိနီးယား၏ အနာဂတ္ျဖစ္သည္။

ကာတာလိုနီးယား၊ စပိန္ႏွင့္ ဥေရာပရွိ  ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခဲြထြက္ေရးေၾကာင့္ စပိန္တြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အႀကီးမားဆံုး ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္လာႏိုင္မႈကို စုိးရိမ္၍ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကာတာလိုနီးယားေခါင္းေဆာင္ ပူေဂ်မြန္႔ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားသည္ ပါလီမန္အျပင္ဘက္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေၾကညာခ်က္တစ္ခုကို လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းေၾကညာခ်က္၏ တရား၀င္မႈကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

လြတ္လပ္ေရးေၾကညာမႈသည္ ေဆြးေႏြးစရာမဟုတ္ဟု မက္ဒရစ္က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း စပိန္ႏွင့္ကာတာလိုနီးယားတို႔သည္ ယခုအခါ ဘာမွန္းမသိရေသာ အေနအထားသို႔ ဦးတည္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားရွိေသာ ကာတာလိုနီးယားသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စပိန္၌ စီးပြားေရး နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းက်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ  ကာတာလုိနီးယားအား ထပ္တုိးအာဏာမ်ား ေပးထားမႈကို ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရား႐ံုးက ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ကာတာလိုနီးယားတြင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံမႈမ်ား တစ္ရွိန္ထိုးျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

October 11, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.